آبشار نوغان


پل تاریخی نوغان در مسیر رودخانه قم رود یا انار بار در تقاطعِ جاده ترانزیتی اصفهان خوزستان در بخش بوئین میاندشت، فاصله ۴۸ ِب مرکز شهرستان بوئین و میاندشت وجود دارد و در امتداد رودخانه قم رود به سمت شمال آبشاری بسیار زیبا به همراه کیلومتری غر بیشهزارهای وسیع و زیبا واقعشده است که نام آبشار از پل تاریخی نوغان گرفتهشده است. رودخانه قم رود یا انار بار از سراب آغچه سرچشمه و با عبور از درهها، تپهماهورها و ارتفاعات از روستاهای پائیندست گذشته و در مسیر خود بیشهزارانی بسیار زیبا به وجود آورده که با آب و هوائی مطبوع و چشماندازهای زیبا محیطی مناسب برای گذارن اوقات طبیعت گردشگران در ایام فصل بهار و تابستان را فراهم نموده است.جعبه‌ابزار