آسیاب آبی ترک آباد


آسیاب آبی روستای ترک آباد در ۳ کیلومتری غرب اردکان در مسیر راه اردکان - نائین قرار دارد. آسیاب آبی ترک آباد در این روستا ساختهشده است. این روستا در سال ۷۴۷ ه.ق به امر دختران امیر مبارزالدین محمد، خانزاده خاتون و مختوم زاده خاتون بناشده است. آسیاب آبی دستگاهی برای آرد کردن گندم و سایر غلات بکار میرفته است، این آسیاب با استفاده از سرعت یا فشار آبکار میکرده است. در در هر شهری آسیاب آبی وجود داشته است. برخی بر این باورند که آسیاب بادی برای اولین بار در ایران وجود داشته قدیم در ایران تقریباً است. آب سنگ بزرگ و سنگین آسیاب را به چرخش درمیآورده و گندم را آرد میکرده است. پیشینه این آسیاب به دوره قاجار یعنی حدود ۲۵۰ سال قبل نسبت داده میشود. این آسیاب با پلههای زیاد به عمق زمین راه دارد جایی که در آن قنات با فشار و نیروی زیاد درحرکت است. ترک آباد در حال حاضر یکی از روستاهای پرجمعیت اردکان و ازنظر امکانات رفاهی در وضعیت مناسبی است. این آسیاب به شماره ۱۱۰۷۱ در فهرست آثار ملی ثبتشده استجعبه‌ابزار