اتحادیه های تعاونی روستایی


اتحادیه تعاونیهای روستائی استان زنجان
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان زنجان اعضاء : اتحاديه هاي تعاوني روستايي شهرستانهاي زنجان ، خدابنده ، ابهر ، ايجرود خريد و فروش محصولات كشاورزي استان: زنجان تلفن تماس: ۴۲۵۵۵۹۲ -۴۲۷۲۷۷۱ -۰۲۴۱
اتحاديه تعاوني هاي روستايي قم
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان قم تعداد اعضاء : ۱۱ شركت استان: قم تلفن تماس: ۶۷۰۸۴۰۰ (۰۲۵۱)
اتحاديه تعاوني روستايي ابهر
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: اتحاديه تعاوني روستايي ابهر تعداد اعضاء : ۱۷ شركت استان: زنجان تلفن تماس: ۵۲۷۸۹۸۰ (۰۲۴۲)
اتحاديه شركتهاي تعاون روستايي سقز
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : خوراك دام و طيور استان: كردستان تلفن تماس: ۳۲۳۵۸۸۱ (۰۸۷۴)
اتحاديه تعاوني روستايي خدابنده
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: اتحاديه تعاوني روستايي خدابنده تعداد اعضاء : ۲۱ شركت استان: زنجان تلفن تماس: ۴۲۲۲۱۸۱ (۰۲۴۲)
اتحاديه تعاوني روستايي زنجان
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: اتحاديه تعاوني روستايي زنجان تعداد اعضاء : ۳۸ شركت استان: زنجان تلفن تماس: ۳۲۲۳۰۶۶ (۰۲۴۱)
اتحاديه تعاوني روستايي ايجرود
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: اتحاديه تعاوني روستايي ايجرود تعداد اعضاء : ۷ شركت استان: زنجان تلفن تماس: ۳۷۲۲۹۰۳ (۰۲۴۲)


رده‌های این صفحه : فعالین بخش کشاورزی
جعبه‌ابزار