بخش کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دزفول


کشاورزی در دزفول سابقه‌ای تاریخی دارد. بخش غیر کوهستانی دزفول پرآب‌ترین منطقه کشاورزی استان خوزستان می‌باشد.
این امر موجب رونق کشاورزی در این شهرستان گردیده است و دزفول را به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان مطرح نموده است.
دزفول دارای زمینهای خوب و مناسب و مسطح کشاورزی و باغهای فراوان مرکبات است.
کشت غلات ، سبزیجات و مرکبات در دزفول رایج است و پرتقال این شهر فوق العاده معروف بوده و بخشی از آن به خارج از کشور صادر میشود.
محصولات کشاورزی آن عبارتند از:‌ گندم ، جو ، چغندر قند ، شبدر ، یونجه ، شلتوک ، کنجد ، ذرّت ، ماش و مرکبات آن مانند:‌پرتقال ، لیمو ، نارنگی و نارنج معروف است.جعبه‌ابزار