بیت حاتم


اخبار و معرفی روستای بیت حاتم و بخش شاوور
روستا درشهرستان شوش استان خوزستان واقع است نویسنده درصدداست تاروستای بیت حاتم رابعنوان نمونه ای از روستاهای محروم استان به خوانندگان معرفی نماید همچنین مطرح کردن مشکلات بخش شاوور در وبلاگ جهت انعکاس لذا از دوستان درخواست می شود مشکلات خودرا با مدیریت مطرح کنند
http://www.bethatem.blogfa.com/post-۵.aspxجعبه‌ابزار