بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستاییفهرست مندرجات
۱ - چکیده
۲ - منبع

چکیده[ویرایش]

بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی
امروزه در ادبیات توسعه،‌ پارادایم‌هایی نظیر توسعه روستایی درونزا،‌ امرار معاش پایدار روستایی،‌ توسعه پایدار و پساتوسعه،‌ موافق و طرفدار مطرح ‌شدن و نیز کاربرد دانش‌ بومی در توسعه‌یافتگی جوامع،‌ به ویژه جوامع محلی است. از این رو،‌ توجه به این موضوع و شناسایی چارچوب روش‌شناختی آن،‌ اهمیت فراوانی یافته است،‌ موضوعی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین،‌ برای دست‌یابی به توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار،‌ باید دانش و اطلاعات چند هزار ساله مردم - که می‌توان آن را مادر دانش رسمی دانست - را مورد توجه ویژه‌ای قرار داد. مقاله‌ حاضر نیز در همین راستا تألیف شده است و تلاش می‌شود با ورود بحث دانش‌ بومی به ادبیات توسعه با نگاهی نو،‌ به مطالعات توسعه و توسعه‌ روستایی بنگرد.
کليدواژه‌ها: توسعه،‌ توسعه روستایی،‌ دانش بومی،‌ دانش رسمی،‌ ارزیابی مشارکت روستایی،‌ تحقیق جنسیتی.

منبع[ویرایش]

مجله توسعه روستایی


رده‌های این صفحه : مقالات توسعه روستایی
جعبه‌ابزار