تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان


کتاب تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمانارمغان توانمندسازی برای مدیران و کارکنان چیست؟ ... آیا توانمندسازی تلاش خالصانه
مدیریت برای مشارکت کارکنان است یا ترفندی است برای استثمار آنان؟


مقدمه مولف ۷
پیشینه توانمندسازی ۱۳
توانمندسازی و جنبه های مختلف مفهومی ۱۸
تعاریفی برای توانا سازی کارکنان ۲۲
چرا سازمان ها نیازمند کارکنان توانا هستند؟ ۲۴
انواع روش های تواناسازی کارکنان ۲۵
تواناسازی کارکنان سه مرحله ای ۲۵
ده روش عالی تواناسازی کارکنان ۲۷
تواناسازی کارکنان، ۷ کلید عملی ۲۹
هفت کلید عملی برای موفقیت توانمندسازی ۳۰
هفت روش عالی تواناسازی کارکنان و یا گروه ۳۱
هفت گام اساسی دیگر برای تواناسازی کارکنان ۳۲
هرم تواناسازی کارکنان(هری رومن) ۳۴
توانمندسازی سازمانی چیست؟ ۴۳
روش های توانمندسازی سازمانی ۴۴
روش اول توانمندسازی ۴۴
روش دوم توانمندسازی(VIP) ۴۵
روش سوم توانمندسازی ۴۶
روش چهارم توانمندسازی سازمانی(کن بلانچارد) ۵۲
توانمندسازی، حذف تفکرات سنتی ۶۱
توانمندسازی، قابلیت های وظیفه ای ۶۳
الزاماتی برای توانمندسازی ۶۳
چه وقت اشتباه مجاز است ۶۵
توانمندسازی آن چیزی است که انجام می دهید نه آنچه می گویید ۶۶
سطوح توانمندسازی ۶۹
چرا سازمان ها تمایل به اجرای فرآیند توانمندسازی دارند؟ ۷۱
مزایا و معایب تواناسازی کارکنان ۷۳
معایب تواناسازی کارکنان ۷۳
مزایای تواناسازی کارکنان ۷۴
دو نمونه عینی از مزایای تواناسازی کارکنان ۷۵
تجدیدنظر در توانمندسازی ۷۹
رهبری جدید: از تفویض اختیار تا توانمندسازی ۸۴
چرا توانمندسازی؟ ۸۸
توانمندسازی یک فرآیند، نه یک رویداد ۸۹
اعضای گروه را به پذیرش توانمندسازی ترغیب نمایید ۸۹
به کارکنان آموزش دهید که مسئولیت و موفقیت مشترک است ۹۰
توانمندسازی باید از مدیریت عالی سازمان شروع شود ۹۰
مثال سناریویی ۹۱
سفر توانمندسازی ۹۳
توانمندی و قدرتمندی ۱۰۱
در مورد کارکنان توانمند از چه نوع قدرتی باید استفاده کرد؟ ۱۰۱
اعمال قدرت در مورد کارکنان توانمند ۱۰۵
تواناسازی در برابر قدرت سازمانی ۱۰۶
اصول توانمندسازی ۱۰۶
قدرت توانمندسازی ۱۰۸
روند تکمیل کیفیت ۱۱۰
ویژگی های سازمان های توانمند و غیرتوانمند ۱۱۱
شرایط توانمندی ۱۱۲
چرا مدیران توانمندسازی را اجرا می کنند؟ ۱۱۵
سیر تکاملی سبک مدیریت ۱۲۰
ارمغان توانمندسازی برای مدیران و کارکنان چیست؟ ۱۲۱
آیا توانمندسازی یک ترفند مدیریتی است؟ ۱۲۳
دلایل عدم حمایت مدیریت، از توانمندسازی ۱۲۳
توانمندسازی کارکنان چیزی بیش از چرب زبانی است ۱۲۶
آیا توانمندسازی تلاش خالصانه مدیریت برای مشارکت کارکنان است یا ترفندی است برای استثمار آنان؟ ۱۲۸
چرا توانمندسازی کارکنان با شکست مواجه می شود ۱۲۹
مدیران و توانمندسازی به همراه سوالاتی برای بحث در ده فصل ۱۳۲
فصل۱: توانمندسازی مدیران ۱۳۲
فصل۲: آنچه مدیران توانمند انجام می دهند ۱۳۴
فصل۳: از مسیر اطلاعات معنی دار دانش بیاموزید ۱۳۵
فصل۴: توانمندسازی رهبری: بدانید چه موقع و چه طور ۱۳۷
فصل۵: چه کسی اینجا کار می کند. از گفتگوی یک جانبه به گفتگوی دو جانبه ۱۳۹
فصل۶: در کار چه می گذرد. فرآیند در مقابل نتایج ۱۴۱
فصل۷: آنچه را به دست می آورید بیشتر کنید ۱۴۲
فصل۸: توانمندسازی کارکنان: قابلیت پاسخگویی سحرآمیز ۱۴۳
فصل۹: سوالات درست بپرسید: از حل مسئله یا عملکرد بالا ۱۴۵
فصل۱۰: توانمندسازی برای آینده: چالش مدیریت ۱۴۷
گروه های توانمند به چه مهارت هایی نیازمندند؟ ۱۴۸
مزایای تشکیل گروه های کاری خودگردان ۱۴۹
ده گام اساسی در جهت دلبستگی کارکنان ۱۵۱
کارکنان را توانمند سازید ۱۵۱
تواناسازی کارکنان، برای پذیرش تغییر ۱۵۹
چهار عنصر کلیدی در تغییر اثربخش ۱۶۰
تواناسازی کارکنان باعث افزایش بهره وری می شود ۱۶۲
توانمندسازی موجب افزایش علاقه مندی شغلی می شود ۱۶۴
توانمندسازی از طریق کاهش سطوح مدیریت میانی می تواند منجر به کاهش هزینه های بالاسری شود ۱۶۵
رابطه توانمندسازی و کاهش فشار روانی ۱۶۶
بهترین زمان برای تواناسازی کارکنان ۱۶۹
بهترین زمان برای ناتوانی کارکنان ۱۷۰
نقش آموزش در تواناسازی ۱۷۱
سطح تواناسازی در سازمان را چگونه اندازه گیری کنیم ۱۷۲
توانمندسازی و فرهنگ سازمانی ۱۷۸
تکنولوژی و توانمندسازی ۱۸۱
انگیزش و تواناسازی کارکنان بخشی از توسعه کارکنان محسوب می شود ۱۸۲
با داشتن کارکنان توانا و شاد می توان مشتری را راضی نگه داشت ۱۹۰
در کارکنان توانایی ایجاد کنید تا بتوانند به مشتری بله بگویند ۱۹۳
توانمندسازی دریچه ای به سوی ارائه خدمات استثنایی و ویژه ۱۹۶
سازمان های توانمند با خطا و اشتباهات کارکنان چگونه برخورد می کنند؟ ۲۰۲
نگرش سازمان های توانمند به کار و کارکنان ۲۰۳
یک نمونه توانمندسازی: سیر تکاملی توانمندسازی در صنایع کشور ترکیه ۲۰۴
توانمندسازی کارکنان اروپایی در محدوده فرهنگی، یافته هایی از صنعت هتلداری ۲۱۳
مثالی از اجرای توانمندسازی در شرکت هوندا ۲۱۷
چند توصیه برای اثربخشی توانمندسازی ۲۱۹
نتیجه گیری ۲۲۱
منابع

[۱]    جعبه‌ابزار