توانایی خاک جهت تأمین ضروریات گیاه به آب مواد معدنی


کاربرد صحیح و علمی کودهای شیمیایی برای حصول شرایط بهینه در بهـره وری از منـابع آب و خـاک منـوط بـه شـناخت کامل حاصل خیزی خاک، تعیین نیاز گیاه به عناصر کودی پر مصرف و کم مصرف در شرایط مختلف اقلیمی و محیط هـای کشت و سعی در تلفیق و اصلاح عوامل رشد به منظور برداشت حداکثر محصول به طـور مـستمر اسـت.


رده‌های این صفحه : مقالات
جعبه‌ابزار