توانمندسازی جوامع محلی


موسسه بر پایه تجربیات اولیه خود در حوزه توانمندسازی، ظرفیت‌سازی و خدمات رسانی به تشکل‌های غیردولتی، همچنین اجرای طرح های الگویی توسعه مردمی و اعتقاد و ایمان به چنین طرح‌هایی، رسالت اصلی خویش را "توانمندسازی جوامع محلی" با تأکید خاص بر کاهش فقر، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت این جوامع قرار داده و کلیه فعالیت‌های خود را در بعد محلی متمرکز نموده است. استراتژی مؤسسه توانمندسازی و ظرفیت‌سازی جوامع محلی از طریق اجرای طرح های الگویی، اجرای برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای مردم محل، مقامات و تشکل‌های داوطلب محلی، تسهیل‌گری در برقراری ارتباط بین تشکل‌ها و نهادهای مردمی با مقامات دولتی در سطح محلی و منطقه ای و ترویج رویکرد توانمندسازی در سطح ملی و منطقه ای بوده است.
هدف نهایی ما در این برنامه‌ها، اشاعه رویکرد مشارکتی در امر توسعه از مرحله تصمیم سازی تا اجرا می باشد که از طریق درگیرنمودن تمام دست اندرکاران اعم ار مردم، نهادهای مردمی، مقامات محلی، تشکل‌های غیردولتی داوطلب و بخش خصوصی در اجرای طرح های توسعه‌ای حاصل می‌شود.
محور اصلی برنامه‌های همیاران در این حوزه، توسعه اجتماعی خودجوش و خودگردان بوده است و در این راستا تلاش نموده تا مشارکت جوامع محلی را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح های خود به ویژه طرح‌های فقرزدایی جلب نماید. در فرآیند توانمندسازی جوامع محلی مدیریت مطلوب،‌ استقلال در اجرا، شفافیت، پاسخ‌گویی و افزایش ظرفیت‌های محلی به وقوع می‌پیوندد و درواقع اجتماع واحد اصلی تصمیم‌گیری و مدیریت توسعه قرار می‌گیرد.
برنامه‌های توانمندسازی جوامع محلی فرآیندی است مستمر که با ورود به جامعه هدف برای سازماندهی قابلیت‌های بالقوه آنها و بالفعل نمودن این قابلیت‌ها آغاز می‌شود و با فعالیت‌های آگاه‌سازی،‌ حساس سازی و رایزنی با مقامات محلی جهت اتصال آنها به ساختارهای محلی و نهادسازی‌های محلی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی و مداخله ادامه پیدا می‌کند. چرخه فرآيند توانمندسازی که مؤسسه همیاران در طول تجارب خود به آن رسیده است در شکل زیر نمایش داده شده‌است.جعبه‌ابزار