دام جغاز


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار