ده کایید


شازند استان مرکزی
روستای ده کایید در شهر ستان شازند در بخش زالیان

روستای ده کایید
ده کایید روستایی از توابع دهستان زالیان بخش زالیان شهرستان شازند در استان مرکزئ است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است.
وضع طبیعی، راه و سکونت روستای ده کایید
وضع طبیعی روستای ده کایید، دشتی می باشد و راه زمینی آن جاده آسفالته، راه آهن ندارد، راه آبی ندارد گزارش شده است. این آبادی به لحاظ نوع سکونت جاده آسفالته می باشد (برای سکونتهای موسمی ماه – و ماه – به ترتیب برای شروع و خاتمه ی مدت سکونت گزارش شده است).
اطلاعات آموزشی، فرهنگی و ورزشی روستای ده کایید
آبادی مذکور طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، دبستان دارد، راهنمایی پسرانه ندارد، راهنمایی دخترانه ندارد، راهنمایی مختلط دارد، دبیرستان پسرانه ندارد، دبیرستان دخترانه ندارد، کتابخانه ندارد و مکان ورزشی ندارد.
اطلاعات مذهبی، سیاسی و اداری روستای ده کایید
در روستای ده کایید تعداد مسجد دارد، امامزاده دارد، سایر اماکن مذهبی مسلمانان ندارد ، اماکن مذهبی سایر ادیان ندارد، شورای اسلامی روستادارد، مرکز خدمات جهاد کشاورزی ندارد و شرکت تعاونی روستایی ندارد.
اطلاعات تاسیسات و زیرساخت های روستای ده کایید
این آبادی برق دارد، گاز لوله کشی ندارد، آب لوله کشی دارد و سیستم تصفیه ی آب ندارد.
اطلاعات درمانی و بهداشتی روستای ده کایید
آبادی ده کاییدحمام عمومی دارد ، مرکز بهداشتی درمانی دارد، داروخانه دارد، خانه ی بهداشت ندارد، مرکز تسهیلات زایمانی دارد، پزشک دارد ، دندانپزشک ندارد، دندانپزشک تجربی یا دندانساز ندارد، بهیار یا مامای روستایی دارد، بهداشتیار دارد، بهورز ندارد، دامپزشک ندارد، تکنسین دامپزشکی ندارد.
اطلاعات مخابرات و ارتباطات روستای ده کایید
این روستا صندوق پست ندارد، دفتر پست ندارد، دفتر مخابرات ندارد، دسترسی عمومی به اینترنت ندارد، دسترسی به وسیله ی نقلیه ی عمومی ندارد و دسترسی به روزنامه و مجله ندارد.
اطلاعات بازرگانی و خدمات روستای ده کایید
فروشگاه تعاونی ندارد، بقالی دارد، نانوایی دارد، گوشت فروشی ندارد، قهوه خانه ندارد، بانک ندارد و تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی ندارد.
اطلاعات اجتماعی روستای ده کایید
تعداد خانوار در روستای ده کاییدمعادل ۸۷ خانوار و جمعیت آن ۳۴۰نفر می باشد، بطوریکه ۱۶۲نفر از آن را مردان و ۱۷۸نفر آن را زنان تشکیل می دهند. از جمعیت ۳۴۰نفری این آبادی مرد ۶ ساله وبیشتر ۱۴۸نفر، زن ۶ ساله وبیشتر ۱۶۹نفر، مرد باسواد ۱۰۷نفر، زن باسواد ۱۰۷نفر، مرد محصل ۳۴۰نفر و زن محصل ۱۹نفر می باشند.
از کل جمعیت روستای ده کایید، مرد ۱۰ ساله وبیشتر ۱۴۰نفر، زن ۱۰ ساله وبیشتر ۱۶۲نفر، مرد۱۴-۱۰ ساله ۴۱نفر، مرد۲۹-۱۵ ساله ۵۰نفر، مرد ۶۴-۳۰ ساله ۴۵نفر، مرد ۶۵ ساله وبیشتر ۲۶نفر، زن۱۴-۱۰ ساله ۲۶نفر، زن۲۹-۱۵ ساله ۶۶نفر، زن ۶۴-۳۰ ساله ۶۹نفر، زن ۶۵ ساله وبیشتر ۱۷نفر، دارای همسر ۱۷۳نفر، بی همسر براثرفوت ۱۶نفر، بی همسر براثرطلاق ۱نفر و هرگز ازدواج نکرده ۱۱۱نفر می باشد.
اطلاعات اشتغال روستای ده کایید
وضعیت اشتغال در روستای روستا اینطور گزارش گردیده است که مرد شاغل ۱۰۱نفر، زن شاغل ۳نفر، مرد بیکار ۲نفر و زن بیکار ۰ نفر می باشد.
اطلاعات تعداد و متراژ واحدهای مسکونی روستای ده کایید
• تعداد واحد مسکونی: ۸۷ واحد
• مساحت زیربنا-۵۰ وکمتر: ۱۶ واحد
• مساحت زیربنا-۵۱تا۷۵: ۱۹ واحد
• مساحت زیربنا-۷۶تا۸۰: ۱۵ واحد
• مساحت زیربنا-۸۱تا۱۰۰: ۲۷ واحد
• مساحت زیربنا-۱۰۱تا۱۵۰: ۷ واحد
• مساحت زیربنا-۱۵۱تا۲۰۰: ۳ واحد
• مساحت زیربنا-۲۰۱تا۳۰۰: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-۳۰۱تا۵۰۰: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-۵۰۱ و بیشتر: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-اظهار نشده: ۰ واحد
اطلاعات نوع محل سکونت، کار روستای ده کایید
• نوع خانوار-معمولی ساکن: ۸۷ خانوار
• نوع خانوار-گروهی: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-واحد مسکونی: ۸۷ خانوار
• نوع محل سکونت-چادر: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-کپر: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-آلونک: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-سایر: ۰ خانوار
• محل کاریاتحصیل -همین شهر: ۱۰۱خانوار
• نوع محل سکونت-شهردیگر: ۳۳ خانوار
• نوع محل سکونت-آبادی دیگر: ۰ خانوارجعبه‌ابزار