ذرت علوفه ای


مجتمع كشت و صنعت دشت خرمدره
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۱۵۰ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۵۵۲۳۰۰۱ (۰۲۴۲)
مازيار صادقي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي برداشت سالانه محصول : ۱۱۰.۴۲۰ تن در هكتار استان: خراسان رضوي تلفن تماس: ۰۹۱۵۱۸۱۰۵۷۳
منوچهر آشوري
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۲۰ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۴۱۸۴۹۴
محمد محسن هوشمند
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت استان: يزد تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۵۰۲۴۱۱
شعبان مرادي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۵ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۴۴۷۳۲۶۳ (۰۲۴۲)
محمد فرقاني
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت استان: يزد تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۵۶۲۷۰۳
شركت سبز دشت خرمدره
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۸ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۵۵۲۵۰۱۱ (۰۲۴۲)
علي منصوري نژاد
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۲۰ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۴۱۹۸۵۵
يونس صادقي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۱۰ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۷۴۱۱۳۲۳
حجت ولي مقدم
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي برداشت سالانه محصول : ۱۰۷.۲ تن در هكتار استان: خراسان رضوي تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۰۰۰۸۵۳
صفر بيگدلي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۱۲ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۴۵۷۴۳۲۲ (۰۲۴۲)
مردعلي سليمي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : ذرت علوفه اي سطح زير كشت : ۲۰ هكتار استان: زنجان تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۴۱۶۵۳۱


رده‌های این صفحه : فعالین بخش کشاورزی
جعبه‌ابزار