زراعت


وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یکی از وزارت خانه‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. در حال حاضر اسدالله ضمیر زراعت، آبیاری و مالداری وزیر زراعت و مالداری افغانستان می‌باشد.[۱]    
این وزارتخانه به امور مربوط به زراعت افغانستان که منبع معیشت ۸۰ درصد نفوس این کشور است می‌پردازد.[۲]    
این وزارتخانه پروژه‌ها و فعالیت‌هایی در زمینه زراعت، به منظور حمایت از دهقانان، مدیریت منابع طبیعی، و تقویت اقتصاد زراعتی راه اندازی می‌کند.[۳]    
این برنامه‌ها شامل برنامه‌های ترویج و معرفی کشت‌های دارای ارزش اقتصادی برتر، تقویت محصولات سنتی، معرفی و نشر تکنالوژی‌های زراعت بر اراضی خشک (dry-land farming)، برنامه‌های تقویت کوپراتیف‌ها، اقتصاد زراعتی، و صادرات با فراهم آوری قرضه، برنامۀ اجاره دهی زمین و برنامه‌های دیگر می‌باشد.[۴]    جعبه‌ابزار