شرکت تعاونی تولید روستایی سبزینه دزفول


شرکت های تعاونی در عرصه توزیع نهاده های کشاورزی به زارعان فرآوری، بازاریابی محصولات و تولید محصولات و تولید محصولات کشاورزی دخالت دارند. با توجه به روند رو به پیشرفت نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در کشور ما و عدم انسجام و همبستگی لازم در بخش کشاورزی شرکت های تعاونی تولید از طریق ارتباط مستقیم با کشاورز، بهترین ابزار جهت تعادل در ساختار اقتصادی کشور و اجرای طرح های مورد نظر و رفع مشکلات و موانع موجود در بخش کشاورزی می باشند.
سازماندهی فعالیت های اقتصادی به شکل تعاونی تاریخی بسیار طولانی دارد. به طوریکه حتی شکار دسته جمعی انسان های دوران پیش از کشاورزی نیز نوعی فعالیت تعاونی محسوب می شود. اولین گروهی که یک شرکت تعاونی به شکل امروزی تاسیس نمود، جامعه ی پیشگامان متساوی الحقوق (۱۸۴۴ م) نام داشت که در ناحیه ی راکدیل انگلستان و به منظور تامین مواد اولیه ی مورد نیاز دریافت منسوجات برای ۲۸ عضو خود برپا شد.
شرکت تعاونی تولید روستایی سبزینه دزفول    جعبه‌ابزار