غار قلعه جوق


در منتهی الیه شرق فامنین در ۱۳۵ کیلومتری جاد ٔه ساوه به همدان و در ۶۵ کیلومتری همدان غار قلعه جوق در روستایی به همین نام از دوره قبل از اسلام قرار دارد که در دوره ماد یا در دوره هخامنشی حفرشده و دارای مهندسی بسیار عجیب و پیشرفته است بهطوریکه فضا و حجم اتاقها باهم کاملاً قرینه میباشند. روستا قلعه جوق دارای طبیعت و کوههایی سرسبز با بافت قدیمی و تاریخ ِی برج و زاغههای قدیمی میباشد که از دو قسمت باغات بنامهای قلعه جوق بالا و قلعه جوق پا¶ن تشکیلشده است و غار در قسمت قلعه جوق بالا در درهای عمیق حاصل از فرسایش آبی در دامنه کوه قرار دارد. برج زنگی در مقابل غار قلعه جوق قرار دارد که گمان میرود محل دیدهبانی روستا و غار بوده است. از منابع آبی اهالی روستا چشمهای در نزدیکی غار میباشد. عمده محصول باغات روستا انگور، گردو، بادام، سیب، زردآلو و گلابی است. بافت روستا کوهستانی بهصورت منطقهای آبخیز بوده که به علت جمع شدن آب مناطق بالادست در این منطقه، کل روستا دارای منابع آبی مناسبی برخلاف روستاهای اطراف میباشد. غار درواقع در دیواره سنگی مشرفبه دره سرسبز فرد جام قلعه جوق واقع گردیده که دهانٔه ورودی آن در حدود ۲۰ متر از سطح زمین ارتفاع دارد و درشیب قایم دیواره سنگی ایجادشده است.
ابتدای ورودی دهانه غار با حدود دو متر قطر بهوسیله سوراخی از بالای دهانه وارد بخش اصلی غار میشود که این حفره ورودی حدود ۵۰ الی ۷۵ سانتیمتر قطر دارد بهطوریکه امکان خروج دو نفر همزمان از آن وجود ندارد. بعدازاین حفره وارد بخش اصلی غار میشویم که شامل دالانی بزرگ با اتاقهایی کوچک در دو طرف آن میباشد. تصاویری درگذشته بر روی دیواره غار مشاهده میشد که به علت عدم نظارت و تخریبها دیگر موجود نمیباشد. غار دارای دالانها و راهروهایی با آتش دان، محلی برای عبادات مذهبی و ... با ۱۲ اتاق تودرتو و ۱۲ تخت خواب سنگی میباشد به گفته افراد قدیمی در نقطه مقابل و در کنار جاده آسفالت روستا قبرستان قدیمی معروف به اهل تسنن بوده است. گفتهشده حکیم بوعلی سینا مدتی در این غار زندانی بوده است. لازم به ذکر است که در حال حاضر ورود به داخل این غار بدون داشتن امکانات لازم مقدور نمیباشد.جعبه‌ابزار