فرهنگ الفبایی آبادی های استان اردبیل


شهرستان اردبیل استان اردبیل
مجموعه نفیسی از مونوگرافی و اطلاعات مربوط به بیش از ۱۸۰۰ آبادی دراستان اردبیل است که آقای داودکیانی محقق و فولکلورشناس اردبیلی تالیف نموده است.
دراین مجموعه تمامی آبادی های شهرستان های ده گانه اردبیل شامل پارس آباد ؛ بیله سوار ؛ گرمی ؛ مشگین شهر ؛ اردبیل ؛ نمین ؛ نیر ؛ سرعین ؛کوثر و خلخال با۲۵ بخش و۶۵دهستان وبیش از ۱۸۰۰آبادی موردتحقیق قرارگرفته اند


رده‌های این صفحه : آبادی های استان اردبیل
جعبه‌ابزار