لچک


بارزترین پوشاک در میان زنان ساحل خزر لچک میباشد که در تمام منطقه عمومیت دارد. لچک با پارچههای به شکل سه گوش و سفید درست میشود و قسمت جلو آن نواردوزی میشود. پهنای آن را روی پیشانی و دو انتهای آن پشت سر بسته میشود. انتهای لچکهای گوشهدار برای پیرزنها تز¶ن میشود. (اگرچه باید برای جوانها چنین باشد) تفاوت چارقدهای قدیمی و جدید در رشته رشته کردن انتهای آن است که به زبان مازندرانی( ِگ ِل م) میگویند. زنان با استفاده از یک تسبیح نقرهای که روی چارقدها میبندند آن را تز¶ن میکنند. تسبیحهای نقرهای مانند تسبیح معمولی نخ کرده و بعد از هردانه از تسبیح نقرهای یک سکه گوشهدار از پولهای قدیمی هم داخل نخ میکنیم. به عبارتی سکهها یکی درمیان بین دانههای تسبیح قرار میگیرند.



جعبه‌ابزار