مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا


ماموریت
ماموریت «مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا»، توانمندسازی متخصصان فاوا و صاحبان ایده‌های کسب‌وکار در این عرصه است؛ تلاش این مرکز ملی، تسهیل روند ایجاد، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارها و هم‌چنین، زمینه‌سازی برای تعامل آسان و آزاد و حرفه‌ای در حوزه‌ی آفرینش، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای نوپاست.
مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا    جعبه‌ابزار