مزرعه خرخر


شهرستان هرسین استان کرمانشاهجعبه‌ابزار