مسجد جامع نی ریز


یکى از قدیمیترین و تاریخیترین مساجد در دوره نخست اسلامى، مسجد جامع نیریز است. به روایتی در دوره ساسانی، آتش مقدس را از آتشکده کاریان به آنجا میآوردند که البته در صحت این موضوع با توجه به اینکه مسجد در مکان آتشکده بناشده، جای تردید است. " آندره گدار " مدیرکل باستانشناسی ایران در زمان پهلوی، اولین نفری بود که این مسجد زیبا را مورد ارزیابی و کنکاش قرارداد. ایوان اصلی دارای طاقی ساده، به شکل گهواره که ضلع عقب آن را دیوار ضخیمی پوشانده است. طی سالیان متمادی تغµرات و تعمیرات زیادی بر مسجد اعمالشده که تاریخهای آن بر سر در ورودی و در محراب ایوان قابلمشاهده است. قدیمیترین بازسازی در سال ۳۶۳ و در دوره عضد الدوله دیلمی ذکر گردیده که تاریخ قدیمیتر از آن، متأسفانه از بین رفته است. درخت سرو ۱۱۰۰ ساله در حیاط این مسجد یکی از جاذبههای دیدنی آن است که کمتر موردتوجه قرارگرفته است.جعبه‌ابزار