موسسه تحقیقات روستایی


مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی براساس ضرورت تشكيل مجموعه‌اي كه بتواند با بينش و نگرش فرابخشي و با مطالعات عميق اقتصادي و اجتماعي به تدوين استراتژي توسعه روستايي مبادرت ورزد و برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي وزارت جهادسازندگي را مورد نقد و ارزيابي قرار دهد. در سال ۱۳۶۳ تأسيس گرديد.
در تشكيلات اجمالي و تفصيلي وزارت جهادسازندگي مصوب سال ۱۳۷۴ اين مركز به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي زير نظر وزير و با اهداف و وظايف اساسي‌تري حيات جديدي را آغاز كرد. در سطح استان‌ها نيز گروه‌هاي تحقيقات و بررسي مسائل روستايي زير نظر مستقيم رياست سازمان به فعاليت خود ادامه دادند.
به استناد ابلاغية شمارة ۶۸۰/۱۳.ط مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ شوراي عالي اداري مبني بر تجميع وظايف و فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي وزارت جهادكشاورزي در سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و نيز ابلاغيه شماره ۰۱۱/۱۲۳۸۸/۳۴ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۱ وزير محترم جهادكشاورزي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي با كليه امكانات، تعهدات، اعتبارات و نيروي انساني به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي منتقل گرديد.


رده‌های این صفحه : دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
جعبه‌ابزار