هنرهای دستی یا صنایع دستی روستای کوچ بیرجندیا کوچ


هنرهای دستی:قالیبافی-کرباس بافی گبه بافی -شالبافی-پلاسبافی-جاجیم بافیقالیچه بافی-سبد بافی-تختکبافی-شولگ قروت دان دوک ریسی- پشم ریسی _ریسمان بافیزنبر بافیگوسبد بافی مشوردان سبد شلغم شویی -تختک برنج ریزی -کرتی--سبد بزغالهجعبه‌ابزار