کتاب توسعه به مثابه آزادی


معرفی کتاب
"توسعه به مثابه آزادي
" آقای آمارتیا سن
توسط آقای سيدحسين امامي
مفهوم توسعه از نيمه دوم قرن بيستم، در جهان متداول شده است و به تدريج توسعه ارزشي جهان شمول پيدا کرد و گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين يکي از مباحث مهم در علوم اجتماعي شد. براي رسيدن به هدف توسعه، نظريه هاي مختلفي در طول تاريخ مطرح شده که يکي از مهم ترين اين نظريه ها نظريه «توسعه به مثابه آزادي» آمارتيا سن- فيلسوف و اقتصاددان هندي تبار انگلستان، استاد دانشگاه کمبريج و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۹۸- است. برطبق اين نظريه توسعه مستلزم حذف موارد فقدان آزادي هاست يا به عبارت ديگر توسعه مستلزم گسترش و دوام آزادي است.جعبه‌ابزار