کلیسای مریم مقدس اصفهان


کلیسای مریم مقدس بهعنوان دومین کلیسای قدیمی شهر اصفهان در محله جلفا واقع در خیابان نظر شرقی (میدان بزرگ) قرار دارد که در سال ۱۶۱۳ میلادی در زمان صفویه توسط یکی از تاجران آن دوران به نام آوِدیک باباکیان احداثشده است. کلیسای هاکوپ، یا کلیسای یعقوب مقدس که در سال ۱۶۰۷ میلادی ساختهشده نیز از قدیمیترین کلیساهای شهر اصفهان میباشد. پلان اولیه کلیسا بهه شکل صلیب بوده و به دلیل تخریب بازوی جنوبی آن در سال ۱۸۴۳ میلادی به شکل مستطیلی در جهت شرقی - غربی با ابعاد ۱۲/۳x۲/۹ متر درآمده است. بنا از خشت و آخر با سه گنبد کوچک قوسی شکل بر روی قوسهایی که روی ستونهای پهن متصل به دیوارهای شمالی و جنوبی قرار دارند، تشکیلشده، همچنین دیوارهای داخلی با گچ و دیوارهای خارجی با کاهگل پوشانده شدهاند و دو کتیبه به زبان ارمنی مربوط به سال ۱۶۰۷ میلادی در بالای در ورودی کلیسا تعبیهشده است. ساختمان کلیسای مریم مقدس در سال ۱۶۱۳ میلادی در اطراف این کلیسا بناشده که در حال حاضرر کلیسای هاکوپ در داخل کلیسای مریم مقدس و در ضلع شمالی آن قرار دارد. بیشتر مراسم ارامنه در محوطهی این کلیسا که بعد از کلیسای وانک بزرگترین محوطه را دارد، برگزار میشود. کلیسا دارای دو در ورودی در شرق و غرب (دقیقه روبروی هم) میباشد که بیشتر از در غربی آن استفاده میشود. کلیسای مریم مقدس چندین گنبد قوسی شکل کوچک و یک گنبد اصلی با چهار نورگیر دارد که در وسط ساختمان قرارگرفته و به قوسهایی تکیه کرده که بر روی ستونهای پهن متصل به دیوارهای شمالی و جنوبی قرار دارند که فضای داخلی کلیسا را به سه بخش مرتبط به هم تقسیم میکنندجعبه‌ابزار