بم


بم استان کرمان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
ابارق /ابيدك/ اغنچه /اسماعيل اباد/اناران/ بادامی /باغ گل/بن اسفندي/بنه سوخته چار/پاسگاه تهرود/پاقلعه//پابنه/ روستای پده بم /پرمنوئيه/پشت قلعه/پشت گدار/ جوچلیم /تنگ سبز/تيزاهنگ/ چوچون /خانه خاتون/دك/ده خاني/رزك/ سبزوئیه /سراسياب/سرتشتك/سروستان/سعدابادسفلي/سعدابادعليا/سنگمير/شمس ابادعليا/ شیوند / عامری /فتح اباد/قلعه زنگي / پاسگاه بازرسي مرصاد//قلعه گبري/كليلي/محموداباد/ميان جاويه/نگور/علي آباد۱/اب توت/اب زارچوب/ابگرم/ادوري/باغ بالا/باغ تك/بره/ پیدنگو / تیتوبر / چنارو / دربیدان / درزرب /درگردو/دره اسپيد/ درهوریم / دسک /زناقي/ سرپریده /سرگر/سيددامنه/كن كينو/ کنیگو /گرو/ گزدان / گلوپده / گودپده /گوك/ مغوئیه /مزين/ نائین /اسلام اباد/باغچمك/ بیجنی /بيدران كهنه/بيدران نو/ پاپده /پاكم/حمزه اي/خواجه عسكر/درباغ/ده رود/اميراباد/ره دار/سرجنگل/سعيداباد/شاه منصوري/شركت هريس/قلعه عسكر/ گاومرده / گزدر / هرارون / پوطار /توكل اباد/چشمه ها/حميد/دارزين۱/دارزين۲/دربر/ دریجان /ساوات/سنگ سياه/ شاه مهرو /علي آباد۲/فدوا/جزين/گورو/مهدي اباد/مهراباد/ اناران /دهنه سراسياب/دهو/ زومین / زینقویه / سقدروئیه /سياه کم۱/کهن سختک/کهنوج/ گزوگان /ميان جوب/ميراحمدي/گودسوخته چار/خمروت چنگي/بنه گنبه/دوتخته/گردونه ارچنا/حسين قلي/باغ چاه/ کشنا /مريج باغ/ قوچی /تلمبه مجيدالله/تلمبه جهادي/زيرگدار/رستوران سنتي خيام/برج ديده باني دوراهي/قلعه نو/برج ديدباني دوراهي دارزين/خواجه نظام چهاردانگ/كوره/بك بيد/بنه اي كل/دسك بالا/درهزار/ کوتوا /اب كمو/ابله اي/چشمه هاپائين/چشمه هابالا/ درزار /مالك اباد/کهن يوسفخان/ سرهرنگ / گزتین / کلکن / نمردی /دهنو/سنگ سياه/اسلام اباداسياب/ده رضا/دره پهن/قلعه ارجمند/تراب/برج ديده باني/تلمبه عباس اباد/تلمبه گبري/ بیدان / نغورمی /دره كلته اي/دره كهكمو

← دهستان دهبكرئ
حسن اباد/حشراباد/گاژدشت/اب ترش/اب شوروييه مرغك/اناران/ برزوئیه /بيدخون مرغك/تيتان/چشمه يتيم/چناري/حسن خندان/دربيدان/دره دراز/دوجنگان مرغك/دوگل/دهبکري/ده ردين/ده نو۱/دهنه مرغك/دهوك/ زریا / سربگجوزوییه /سرپشت/سنجدخشك/سه دران/شرابي/شيركش/طافيات/طاقوك/علي آباد۱/کهنوج دامنه/گردوسرسفلي/گردوسرعليا/گل اباد/ گل انداز /گل بيدان/گل ملك/گنه گرگي/محموداباد/مرغك عليا/همت اباد/هوروئيه/كوارو/پشته كوارو/غيبي/كهن اب بيدخون/اب قبله بيدخون/درگریچ/جلال اباد/سه گاه شاهي/بنه مگو/ خمروتک /اغل خاني/ دوکمدان /نابي/طرح گردوكاري احمدپورطاري/کماهي

← شهرها
بم/بروات/ابارق/خواجه عسكر/دهبکري

بخش بروات[ویرایش]


← دهستان روداب غربي
ابگشين/آبگرمو۱/آبگرمو۲/اسكمبولي/انجرك/ اولالا /بندربالا/ پاتل /پاقيچ بندر/ پودو /پورمك/ تیتورنگ / تیدو /جعفراباد/حسين اباد/درم رود/درطاغون/ درنیان /دره مرغون/دهنوبخشعلي/ركن اباد/زمين زرده/زناغي/ زیل /سرني/سرنكوه/ سوبنه / سرمک /شاه اباد/علي اباد/كسك/كلپوره اي/گزدونك/گزنو/گل بندان/ گناتو / گودرک /موردان/ميان غالب/ میچ /نو/نيستان/ابادچهل تن/اسياب جرجند/باغ بالا/يال خري/بنگاه ناصري/تاج اباد/تورنج/جبراباد/جرجندبالا/جرجندپائين/حاجي اباد/حجت اباد/ داج /دولت ابادانصاري/روتك/رودمشك/زوران/زيارت پيرغيب/سرنسا/سروند/سه تلي/طرز/عديم المثال/قادراباد/قطب اباد/كم جندي/كروك/گورخري/محمدابادسربند/معدن اب باريك/ناران/نوبر/هفت بادام/دست گچان/گراورد/زمين کنار/پايگاه شهيدمصطفوي/ده نوميچ/بك دراز/اسلام اباد/بندرسفلي/زيارت حضرت امير/پايگاه ژاندارمري قلعه زنگي/اب باريك/لطف اباد/کارخانه اسفالت وسنگ شکن/لجارود/

← دهستان كرك ونارتيج
پشتگدار/حسينيه خواجه/ دوکی /رحيم اباد/ کرک /محمدابادسيدنظام/محمدابادكافي/ نارتیچ / اسپیگان /پشت رود/تميك/چهل تخم/زيداباد/خودروسازي

← شهرها
دولت ابادانصاري/تاج اباد/خودروسازي/اسپيگان/پشت رود/ طرز /قطب ابادجعبه‌ابزار