بندرعباس


استان هرمزگان


بخش فين[ویرایش]


← دهستان فين
اردان/باغستان/برکه شیخ/بگود/پرزین/تربکستان/تربوییه/تنغت/تیزج/تیکو/غايب/جونگان/چاکرتو/چاهو/چهل سواران/خایین/خورخورست/ دازان /درمغ/دشتمارم/دمتنگمصری/دمیلو/دوستانق/رضوان/سرزه/سله کو/سوتفان/شغو/شيخ عالي/علي اباد/کوران/کهتک/كهن بالا/گاونیز/ گروسیاه /گلدنو/سربند/ لومائی / لاور / مزرا /مزرا/مزراپائين/ منگو /هورمودربالا/هورمودرپائين/تنگ بازگران/اوين سفلي/اوين عليا/ پروزک /گردسياه/بست بیخ/ کم گرمه /مهدي اباد(ختنه سورئ )/پابند/ابکهور/گل اندام/قلمان/تشكن/بنگرسو/ شیاری / سودرو /كم رودان/خورجل بالا/ درمیشان / خورجل زیر /بندر/مازغ كوارو/تنگ تربوئيه/

← دهستان گهره
اب شيرين/ابماه/ارنگان/پشته برنگ/ چلوگهره /خوشهنگام/درانار//دوین/زرتوبالا/زيارت/قطب ابادكهره/ گوچین /گهره/گیشان غربی/ناتردان/نارنگان/ باغون /پشت تنگ/ پیشدان / تتکوه /چاه مهكو/کملشت/گرو/ کنگیگان / مورک /گرگ/ زرتوپائین /چاله

← شهرها
فين/رضوان

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان ايسين
شهرك درجتان ابراهيمي/اب زمينو/اب قلمون/ بوندر /خان مردو/داوودي/ديمشهرخورگو/شهرك سرخاڈ/سرگلم/شهرو/قلم/ کلوچان /گاش/گلستان/ ماشکار / مزراکو / ابشورک /پاتل ايسين/پشته ايسين/تنگ باغ/ تهلو /چاهوگنوبالا/چه چكر/ خورلول / درژگی / دربرهو /درگير/ دزک /دشت امام/سرريگ اول/سرريگ دوم/شركت هامون/شهرك شهيدنامجو/كوه سياه/ کهنوج گنو /قلعه ايسين/محله نو/ هورمودر /ايستگاه مخابرات كوه گنو/پاسگاه نيروي انتظامي كوه گنو/فارياب ايسين/صنايع بوريا/فرستنده راديوتلويزيون/تصفيه خانه اب هرمزگان/گورستان بهشت زهرا/شهرك صنعتي بندرعباس/كافه دوراهي سرخون/شركت هرمزبتون/شركت توليدئ گامرون توربين/شركت كشت وصنعت خانچه/گنو/قدمگاه درويش سليمان/ابگرم خورگو/گدارگز/ده شيخ (شيخ اباد)/دم گروبند/ گدارنران /مازغو/ابادي/پشته مغيري/شوکلات/ دوتمب /حسين اباد/مجتمع مسكوني راه اهن/اسلام اباد/ گورمونو /خوابگاه و دانشگاه هرمزگان/شهرک خليج فارس

← دهستان تازيان
بلندو /سودرو/ گربند /بنوبند/ بنوبندپاتل /بنوبندپاسنگ/پاسگاه جنگلباني/تازيان بالا/تازيان پايين/تل سياه/جمال احمد/چاه محمد/چاهوگنوپائين/چاهو/سايت راداربندرعباس/سیاتک/ شهرو /قلات بالا/قلات پائين/كلاتو/كنارو/پايگاه هوادريا/پاتل تازيان/زيارت سيدسليمان/قدمگاه امام رضا/قدمگاه حضرت امير/پابندگنو/چاه محمدي/اقاميرجليل/شركت سرمل/ترمينال نظامي بندرعباس/محمد شمسي

← دهستان گچين
بستانو/ دمیلو / کل متلی /گچين بالا/گچين پايين/مجتمع كشتي سازي خليج فارس/مغ احمدبالا/اسكله شهيدرجائي/امادگاه حضرت ابوالفضل/تياب خون سرخ/ دوگردان خونسرخ /شهرك توانير/فرودگاه ازمايشي نيروئ هوائي/مغ احمدپائين/كمپمسكوني خليج فارس/شركت گران سنگ مهر/شهرك شهيد رجائي/بارقين خونسرخ/مجتمع انبارهاي ايران/شركت كشتيراني ايران بحر/انبارشركت فولادهرمزگان/مجتمع توليدي شهيددرويشي صنايع دفاع/مجتمع الومينيم المهدي/سردخانه۲۰ هزارتني كوثر/ کم پمس /كوني شركت نفت بستانو/پالايشگاه نفت بندرعباس

← دهستان سياهو
برجهر / خرسین / دق فینو /هماگ بالا/هماگ پائين/اب محمدي/اغاسين پائين/اغاسين بالا/بنو/بيخ/پتكنان بالا/ پاگرد /تل سورو/تل گردو/ توتنگ /جغدربالا/چاه کل/درگز/دوكوه/رباط/رودشور/زاکین/زروکان/زنکوته/سغ/سلرد/سیاهو/سيخوران بالا/طيفكان/کروکان/كلاتك/كوه سفلي/ ماشاری /نامدر بالا/ نرینگان / هزارتا / فورخورج /چاه شور/بیخو/ وایکان /كوه عليا/ پاگرو /همت اباد/قدمگاه حضرت علي/كم اشنو/زيارت پاكوه/سرکم/ درگیران / گروسیاهان / هواران /جغدرپائين/نامدرپائين/ آبشور / دنوکی /دتوناصری/سيخوران پائين/پشت بندسغ/ گری گوری /بنگلایان/سردرو/پشته چاهو/ نیومر / گودبونگرد /جذراباد/ چهل گزی

← دهستان سرخون
باغو/سرخون/فتح الجلیل/قادهار/ ننگ /پليس راه ميناب بندرعباس/تاسيسات شركت گاز/چاه حسن كهوري/قدمگاه بي بي شهربانو/

← شهرها
بندرعباس/ چه چکر /شهرك شهيدنامجو/ گچین بالا /گچين پايين/ ابشورک /تازيان پايين/دوگردان خونسرخ/ سرخون /قلات بالا//محله نو/قلات پائين/ شهرو /كل متلي/ بستانو /تازيان بالا/پشته ايسين

بخش تخت[ویرایش]


← دهستان تخت
اب پيش/ بدک / بهرغ / پشمی / جغان / جلابی / جوت / چاهستان /زيارت سيدسليمان/ سردره /شاه عوضي/كهوركلاغي/ گیشان / لردو /محمودكلاهي/ مقسم / سرخاپائین / خورخیاری /مازغ مغيران/بهرغ بالا

← دهستان شميل
ابکهور / بالولی / گجگ پشتکوه /پاقلاتان پائين/پاقلاتان بالا/ پشتکوه / تنب باریکو / چاه پس / چاه خرگ /چاه عالي شرقي/چاه عالي غربي/مزرعه چيل گرگي/ حسن لنگی پائین /حسين اباد/ درتوجان / دل بودنی / زمین سنگ / زنهی / زهوکی / سرخنگی /سرزه پشت بند/ سرزه ال / مهتریان / سرزه خاروک / سرزه شمیل / سرسماد /سركم/ سرریگ / سلوبلم / سمسلو / سنخرو /سهرابي/سيداباد/شاه بازان/ شمیل /قلم/ کرمون / کشکو /كل ذرت/ کنارسیاه /كولغان درتوجان/كوه دازان/ کوه لهرو / گاومرده /گردنه پشتكوه/گرده/ حسن لنگی بالا / گزكي حسن لنگي / نران / نیان / گنبدسرخ /چاه سرگزان / شاگزان //پاسگاه جلابي/ مغیران / کناران /سنگ بهمن/بندرمحمدكهوري/لهرو پايين/ آبگلمان /

← شهرها
تخت /زمين سنگ/حسن لنگي بالا / گزكي حسن لنگي /

بخش قلعه قاضي[ویرایش]


← دهستان قلعه قاضي
باریز / توج /چاه فعله شرقي/چاه فعله غربي/ خرگی /خورقاسمي/ ذرتی / ریگو / سرچیل /طاهري/ کدوکار / گزریز / برتمب / گودو /مدنگ احمد/ نوبست / پیرچیلی /شهر كهنه

← دهستان دهنو
چوج / خورچاه /دهنوبالا/دهنوپائين/ گل ملک /كولغان تومان غلام حسن/كولغان تومان عبدالله/پاسگاه انتظامي كولغان/سايت پرورش ميگوي كولغان

← شهرها
قلعه قاضي/دهنوپائينجعبه‌ابزار