بوئین زهرا


بوئين زهرا استان قزوین
بوئین‌زهرا شهری است در بخش مرکزی شهرستان بوئین‌زهرا در استان قزوین. جمعیت شهرستان بوئین زهرا طبق آخرین سرشماری ۱۵۵۸۸۹ نفر بوده است. بخش‌های این شهرستان شامل آبگرم، آوج، شال، سگزآباد و اسفرورین می‌باشند. بیشتر اهالی این شهرستان ترک زبان هستند.
روستاهای این شهرستان عبارتنداز:
عصمت آباد، حسین آباد، آراسنج، رحیم آباد، ابراهیم آباد، صدرآباد خونان، صحت آباد، فتح آباد، کلاه دره، عشرت آباد، جهان آباد، اله آبادزین آباد، رستم آباد، رودک روستاهای آقچه مزار وایپک از جاده دورهستند ودرون استان مرکزی هستندروستاهای نزدیک به جاده رحیم آباد، جهان آباد، صحت آباد، خونان، عشرت آباد، اسمت آباد، کلاه دره و فتح آباد هستند.


بخش آوج[ویرایش]


← دهستان حصاروليعصر
اردلان/دشتک/ابدره/ادار/ازانبار/ازناب/ بالابان /چنگوره/چهارچشمه/حسن اباد/حسين اباد/حصارولي عصر/اسماعيل اباد/ دیدار /سعيداباد/شهرباز/طبل شکین/عبداله مسعودسفلي/عبداله مسعودعليا/علي اباد/قانقانلو/قره بلاغ/قره تپه/قطعلی/قلعه/قوشه قویی/کامشکان/کردجین/ کله سر /لجامگیر/لك/محموداباد/مشهد

← دهستان خرقان غربي
اروان/اسداباد/امامزاده علاالدين/رضوان/شوراب/قوزلو/ منصور /نقاش/نیرج/بي اب

← دهستان شهيدآباد
پروان/مشانه/ارقیه/استلج/بازارقلی/پرسبانج/چوبینه/خروس دره/خسرواباد/گل چشمه/سنگاوین/علي حلاج/قهوج/كاروانسرا/شهيداباد/وروق/هرائين عليا/راهدارخانه آوج/احمد آباد

← شهرها
آوج/دشتك/شهيداباد/حصارولي عصر/ نیرج / اردلان

بخش رامند[ویرایش]


← دهستان ابراهيم آباد
ابراهيم اباد/ چسگین /علي اباد//قشلاق چرخلو/ قلعه گنجی /مجيداباد/محمدابادگرگر/مرغداري عبداله خان/مزرعه ناصراباد/نوده/ينگي كهريز/مزرعه شورقلعه/

← دهستان رامندجنوبي
اسپیک /بندسر/ سنجدر / سوراوجین /طالافار/ مرادبیگلو /یزن/سومینک/يوسف باغي/خوزنین/خیارج/مزرعه ككجين/مزرعه اقاجري/مزرعه درويش اباد/مزرعه پيروزاباد/شهرك صنعتي دانسفهان/

← شهرها
خيارج/ دانسفهان /ابراهيم اباد/خوزنين

بخش شال[ویرایش]


← دهستان زين آباد
انگشت/پس پر/خيراباد/زين اباد/سخس اباد/ سوس /عبدالرباب اباد/علي ابادنوپس پر/قلعه عبدالرباب اباد/ مچین /محموداباد/مندراباد/باقراباد/قلعه طهماسب/حسين ابادشاه نظر/مجتمع كوره هاي اجرپزي

← دهستان قلعه هاشم
طزرک /عباس اباد/شهرك مدرس/مجموعه كوره هاي آجرپزي شال

← شهرها
شال/طزرك/شهرك مدرس/زين اباد

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان زهرائ بالا
پاپلي عليا/شركت مرغ كدخدا/شيشه قلعه/طاهراباد/عليرضااباد/قشلاق عاشق باري/ ککین /محمدابادخره/مزرعه مهان دشت/ولداباد/ويس اباد/يعقوب اباد/اجرسا و پاكنام/اله اباد/اميرابادكهنه/پاپلي وسطي/جنت اباد/جهان اباد/حسن اباد/حسين اباد/حيدراباد/خاتون آباد/خرم اباد/خريدارسنگ/ خونان /ساوجبلاغ/ شادات /شركت اميد۱۱۰/شركت سهامي اله اباد/شركت سيمرغ/صدراباد/عصمت اباد/فيض اباد/قشلاق امين اباد/قشلاق مرانلو/قلعه قدرت اباد/كريم اباد/گلدر/مزرعه بلوك زهرا/مزرعه زرين دشت/مزرعه شيرين اباد/مزرعه نعمت اباد/مشكين تپه/نسيم اباد/نوراباد/ولي اباد/مزرعه حكيم اباد/مزرعه گنجي/شركت كشت وصنعت دشت ارم

← دهستان زهرائ پائين
حاجي ابادخوئي/حجيب/شيخ چريك/عباس ابادسيف/قشلاق قمشلو/ قلیچ کندی /لك/محبعلي كهريز/ یارپوزلو /اب باريك/اراسنج جديد/اراسنج قديم/اقچه مزار/پته كوه/جهان اباد/ چوقورگل /رحيم اباد/سلطان اباد/شورجه قشلاق/ صادقلو /عشرت اباد/فتح اباد/قورقورك/كله دره/مجتمع كوره هاي اجرپزي عشرت اباد/مزرعه قدرت اباد/ولي اباد/يوسف اباد/شهرك صنعتي اراسنج/

← دهستان سگزآباد
قشلاق حاجي ابادعليا/چنارسفلي/چنارعليا/اميرابادنو/ بالاخانلو / تفک / چلمبر /حاجي عرب/رحمت اباد/رستم اباد/رودك/روواند/صادق اباد/مزرعه گوهرچينك/يريجان/قشلاق چلمبر/

← شهرها
بوئين زهرا/ سگزآباد /خونان/حسين اباد/اميرابادنو/رودك/رحيم اباد/اراسنج جديد/عصمت اباد

بخش آبگرم[ویرایش]


← دهستان آبگرم
اروچان /اقچه قلعه/ بیگلر / شاخدار /احمداباد/ داخرجین / قمشلو / کوکج /كيسه جين/دشت اهو/ یولچی /اسيان/اقابلاغ اسيان/ بهشتیان / داسکین /ساغران سفلي/ساغران عليا/عباس اباد/قرخ بلاغ/نجف اباد/ هلدر /ياستي بلاغ

← دهستان خرقان شرقي
ارتش اباد/افشارمحمد/اقچه دام/اك/امام زاده/ ایلدرجین / بادغین / پرچیک /تخت ميلاق/تواباد/چاه برف/ دانک / رزک / سبزک /سيراب/شينگل/علي اباد/فارس غلان/قره اغاج/قره داش پرچيك/قلي كندي/ کشکین /كلنجين/گل زمين/مزرعه تخچه علي/مصراباد/مندك/ميان دره/ميلاق/نصرت اباد/ یمق / ینگجه

← شهرها
آبگرم/كلنجين

بخش دشتابي[ویرایش]


← دهستان دشتابي شرقي
ابخوره /اقابابا/امين اباد/ بزمجرد / تتنک /حسين اباداميني/حكيم اباد/ خالدین / خریوان / دستجردک /رحمت ابادكوچك/زرين اباد/ زلیخا /شاهين تپه/ شنبرک / شهرستانک /قميك كوچك/ لیا / موین /نصرتابادبايه/ نوده لکوان /وجيه اباد

← دهستان دشتابي غربي
احمداباد/اميراباد/ايستگاه سياه چشمه/باقراباد/ جوهرین / جوین /حسن اباد/حسين ابادبيگلربيگي/ خروزک / دیزان /رحمت ابادبزرگ/سعيداباد/سليمان اباد/ سولیقان / شادمهان / شارد /علي اباد/ فرکان / کچله گرد / کوند /مراداباد/نصرت اباد/وكيل اباد

← شهرها
شاهين تپه/رحمت ابادبزرگ/سعيداباد/ ارداق /شهرستانكجعبه‌ابزار