بیجار


بیجار استان کردستان


بخش چنگ الماس[ویرایش]


← دهستان بابارشاني
باباکرم /جبرئیل/چلانه/خان آباد/ده بنه/رضا آباد/ سلامت آباد /علي آباد/قاضي آباد/ کهریز / گراچقا / میل سفید / چهل امیران / دولت یار / سیرلان / آغکند سفلی / آغکند علیا /باقر آباد/ جوروندی /چشمه آدينه/ دارغیاث /سبزوار/ شبرتو / شوشتری / طهمورث / قره دربند / قزل آغاج / کنامار / گوجه کند / هزارخان / خانباغی / کلوچه /سيف آباد/ قوری چای

← دهستان پيرتاج
پیرتاج/جعفر آباد/حسن تيمورعليا/فتح آباد/ همایون /حاجي آباد/ خدایی / شاه گدارسفلی /شیرین سو/قزانقره/ کاکاعباس /کچه گنبد/گاوبازه/گوگقاش/آقبلاغ چنگ الماس/ چشمه آدینه / زینل / ینگی کند / سد تلوار

← دهستان خسروآباد
اشرف آباد قوچ/امين آباد/ بودلا /چشمه خلیل/چشمه روباه/ چشمه قلی /حاجي آباد/خزردین/خسرو آباد/دوسر/زرين آباد/زرین جوب/شهرك سفلي/صادق آباد/قديم خان/ قرخلر / گاودانه زار /محمد آباد نيل/چشمه منتش/ خودلان

← شهرها
بابارشانی

بخش كراني[ویرایش]


← دهستان طغامين
آغبلاغ طغامين/ آغکند / بستاندره / چتاق / خان کندی /سلطان آباد چتاق/شريف كندي/ قزلجه /قورت دره/قینرجه/کله زان/ [گل تپه طغامين[وبلاگ[۱]    /اوچ گنبدخان/اوچ گنبدسلطان/سراب/سیوری/کورکوره

← دهستان كراني
آغ یازی /احمد آباد/ قمچقای / آزاد ویس سفلی / آزاد ویس علیا / الپهوت /اميراصلان/باباخان/ چالاب /خليفه قشلاق/داداش كندي/رستم كندي/سلطان آباد قزل تپه/سيف علي كندي/اسلام آباد/ شیخ بشارت /قزل تپه/ قیطاس /كريم كندي/محمد آباد/محمدجان/مهتركندي/نورمحمدكندي/ نوشاد /ولي بيگ/ينگي آباد/شهرك/آثار باستاني قلعه طور

← دهستان گرگين
آغچه گنبد/تازه كندمعدن/تكيه/ جداقیه / جیران /حاجي آباد/خرابه چول ارخ/ زیوه / قجور /قره محمدلو/ قمطرقه / قیچلو / گرگین /گره چقا/گل قشلاق/گوگ تپه/ مغانلو /نيمه كار/ هشتادجفت / ینگی ارخ

← شهرها
یاسوکند

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
چهل اميران/آقا مراد/ْآل كبود/ الوندقلی / باباسرخه / برجگه / چنگیزقلعه /خير آباد/دولت آباد/رحمت آباد/علي بدل/قره بلاغ/قيصه/گلبلاغ سفلي/گلبلاغ عليا/مخور/مقلي/ ویسمرید/حسين آباد گرگان/خرم آباد/شريف آباد/قشلاق نوروز/ ندری /بهرام آباد/ پهنه بر /چشمه اياز/چشمه جان قلي/چشمه كاظم/حسين آباد كمرزرد/خوشاب/زرده كمر/ سایل مایل /سعد آباد/صلوات آباد/قاسم آباد وينسار/ قاضی قوشچی / قباسرخ / قراطوره /قمدره/گلستانه/ گنبدحاجی /نعمت آباد سفلي/نعمت آباد عليا/خاندان قلي/كارخانه سيمان كردستان/سد گلبلاغ

← دهستان خورخوره
بابافقيه/ چپقلو /چشمه كوره/ چولجه / گنبدی / ماقوت /مبارك آباد/مهر آباد/ میرک / نگارستان /الاگز// بابارستم /تابستاني/ چوپی /حسن آباد/دولت كند/زاغه فولاد// سیدان /شريف آباد/قزل علي/قشلاق حسن خان/ قشلاق خانه / قمشلو / ایده لو /تازه آباد/خورخوره/ قره پالچوق

← دهستان سيلتان
بهرام گنبد/ بیانلو / توپ آغاج / چالی بلاغ /چشمه سنگين/ خوشه گل /سلطان آباد دره ويران/قزل كند سفلي/قزل كند عليا/گل تپه سيلتان/محمد آباد علي اكبر خان/آغبلاغ حسين خان/تازه قشلاق/ چغورقشلاق /حسين آباد دميرچي/سيدحسين/ شیرین بلاغ // قراجلو / قزل خاتون /كهل مرادي

← دهستان نجف آباد
ابراهيم آباد/ المه قلاغ /امير آباد/ بابانظر // باشوکی / برگشاد / پشت تنگ /تپه محمدي/حسين خان/حصارسفيد/خراسان/درويش خاكي/دهرقه پيرحسين/ زینل خان /سلطان آباد تنبلي/شيركش سفلي/شيركش عليا/علي آباد/قشلاق لو/ کانی کن / کلک / گوندگ /مبارك آباد/نجف آباد/نوبهار

← دهستان سياه منصور
آب باريك/ اوچ گل /جعفر آباد/حسن آباد چاروق/حسين آباد/خوش مقام/عليشاه/علي آباد/علي سرخ/ قاوشق /قزل بلاغ/ کوتان سفلی /گل بلاغ/ مدک /ميدان مظفرخان/ ینگی کند /آغبلاغ علي اكبر خان/اوغلان ميراحمد/قره بلاغ ميانكوه/ کچه گنبد

← شهرها
بيجار/ توپ آغاج /جعبه‌ابزار