بیدستان


دامغان / سمنان
شهرستان شهربابک استان کرمانجعبه‌ابزار