جوانان روستایی


عوامل تأثيرگذار بر مشاركت جوانان روستايي در زمينه توسعه كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان كرمانشاه)
نشریه: پژوهشهاي روستائي
شماره: پژوهشهاي روستائي (دوره: ۲، شماره: ۷)
نویسنده: فاطمه ارتياعي ، محمد چيذري ، مجيد جعفري
کلیدواژه‌ها : كرمانشاه ، مشاركت ، توسعه كشاورزي ، جوانان روستايي ، عوامل مؤثر


چکیده[ویرایش]

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي مشاركت جوانان روستايي در زمينه توسعه كشاورزي و تحليل عوامل تأثيرگذار بر اين مشاركت بوده است. روش‌شناسي تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي است كه با رويكرد پيمايش پرسشنامه‌اي به انجام رسيده است.
جامعه آماري اين تحقيق را جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه تشكيل مي‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي،‌ ۱۷۵ نفر به عنوان نمونه آماري تعيين گرديدند. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با دريافت ديدگاه‌هاي متخصصان ترويج و آموزش كشاورزي به دست آمد. آزمون مقدماتي نيز براي دستيابي به ابزارهاي پژوهش انجام گرفت و ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه ۸۵‌/۰ به دست آمد.
يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه مشاركت بيشتر جوانان،‌ در سطح متوسط است. نتايج آزمون مقايسه ميانگين‌ها نشان از آن داشت كه بين ميانگين مشاركت جوانان روستايي در زمينه توسعه كشاورزي با توجه به جنسيت و شركت در آموزش‌هاي ترويجي،‌ اختلافي معني‌دار وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره گام‌به‌گام نشان داد كه متغيرهاي نگرش نسبت به اشتغال در فعاليت‌هاي كشاورزي،‌ عوامل انگيزشي مؤثر در مشاركت،‌ استفاده از منابع اطلاعاتي و ارتباطي و مسيرهاي‌شان،‌ ميزان اراضي زراعي و سن،‌ تبيين‌كنندة ۷‌/۵۶ درصد از تغييرات در ميزان مشاركت جوانان در زمينة توسعه كشاورزي است.جوانان روستايي و کشاورزي[ویرایش]

مؤلف: فتح اله آقاسی زاده نوع کتاب: غیردرسی روش تحقیق:مطالعات کتابخانه ای
هدف ها: شناخت گرایش های شغلی جوانان روستایی، درک علل وعوامل موثر بر انتخاب شغلی جوانان ، شناخت جایگاه شغل کشاورزی درمیان گرایش های جوانان روستایی ونحوه نگرش جوانان به کشاورزی مخاطبان کارشناسان ومربیان آموزشی محورهای اساسی: جوانان روستایی ،انتخاب شغل وگرایش شغلی ،نظریات انتخاب شغل وعوامل موثر در آن،عوامل موثر درانتخاب شغل برای جوانان،گرایش های ومفاهیم مرتبط ،سنجش شغل وتحقیقات در دو بخش کشاورزی ناشر: نشر آموزش کشاورزی تاریخ انتشار: ۱۳۸۴ محل نشر: کرج تعداد صفحات: ۲۵۰ تیراژ: ۲۰۰۰ شابک: ۳-۳۹-۷۹۰۸-۹۶۴

جستارهای وابسته[ویرایش]

وبلاگ های روستاییجعبه‌ابزار