جوانان روستایی زمینه سازان توسعه ملی
توسعه روستایی چیست ؟[ویرایش]

به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روش های تولیدی وسازمانها وموئسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیر بناهای اجتماعی و سیاسی وهمچنین تغیر شکل درروابط انسانی و موقعیتهای افراد روستایی می باشد که نتیجه آن افزایش رضایتمندی اقتصادی وغیر اقتصادی مردم روستایی است

مسائل وموانع توسع روستایی کدامند ؟[ویرایش]

۱ بی توجهی قانونگذاران سیاستگذاران وبرنامه ریزان به ضرورت انجام مطالعات وبررسیهای اقتصادی اجتماعی قبل از هرگونه تصمیم گیری پیرامون برنامه های توسعه روستایی
۲ بازتاب غیر پویای دولت به کندی ویا روکود جریان اجرای طرحهای آموزشی و عمرانی در مناطق روستایی
۳ استمرار تلقی دولتمردان از روستاییان به عنوان قشر دیر پذیر سنت گراوتحول ناپذیر جامع
۴ استمرار تلقی منابع اعتباری از روستا وجوامع روستایی به عنوان جوامع مراکز جوامع آسیب ناپذیرونامطمئن برای سرمایه گذاری
۵ ناپیداری سیاستها وحمایتهای اعتباری دولت از قیمت محصولات کشاورزی و نیز از قیمت نهادهها و عوامل تولید کشاورزی .
۶ استمرار عدم توجه به انگیزه و تدبیر تسهلیلات جهت ترغیب بخش خوصوصی به منظور تاسیس و اداره موسسات آموزشی وبهداشتی و رفاهی به جامعه شهر نشین .
۷ استمرار گرایش دولت در ارائه خدمات آموزشی فرهنگی بهداشتی و رفاهی به جامه شهر نشین .
۸ استمرار سیاست دولت در گسترش قطبهای صنعتی و خدماتی ازطریق تغییر کاربری در اراضی زراعی جنگل ومر تع .
۹ استمرار سیاست دولت در تخصیص منابع آب زمین جنگل و مرتع برای توسعه شهرکهای (سرریز) واقماری جمعیتهای غیر روستایی .
۱۰ استمرار سیاست تجمیع تمرکز ادغام ویا جابه جایی روستاهای کوچک و پراکنده و اماکن روستاییان توسط عوامل اجرایی دولت .
۱۱ استمرارتبعیت از سیاست کهنه ی ضرورت حفظ قیمت محصولات کشاورزی در سطحی نازل به منظور جلوگیری از تورم وافزایش قیمت سایر کالاها و خدمات وابسته در مراکز شهری.
۱۲ استمرار رویه غیر مسولانه مجریان برنامه های عمرانی ومنابع اعتباری در باره ی اگاهی ندادن به روستاییان خرده ویا به منظور بهره برداری از امکانات فنی –اعتباری مقرر در برنامه های عمرانی .
۱۳ تاخیر در تدبیر مشوق ها و انگیزه های قانونی برای یکپارچه کردن اراضی زراعی ملکی تحت کاشت هر خانوار روستایی .
۱۴ استمرار رویه ی متداول منابع اعتباری در معامله با روستاییان متقاضی تسهیلات اعتباری به مثابه متقاضیان شهری خدماتی صنعتی .
۱۵ استمرار برخورد های سخت گیرانه و بعضا سود جویانه شرکت ها وموسسات انحصاری مسول خرید محصولات کشاورزی از روستاییان با قیمت های نازل .
۱۶ نقصان تحرکات عمرانی بی تفاوتی در مقابله با تداوم فقر فرهنگی عدم احساس مسئولیت در قبال روکود فعالیت های اقتتصاد روستایی و تشدید جریان مهاجرت روستاییان به مراکز شهری .

باتوجه به شناخت مفهوم توسعه روستایی و مسائل و موانع آن جوانان امرروز روستایی نقطه و تکیه گاه حل تمام مسائل وموانع توسعه روستایی هستند چرا که این جوانان دریافته اندکه با همت واراده خود والبته کمک دولتمردان می توان ناممکن راممکن ساخت تا آنجا که با طرح باشگاه کشاورزان جوان این جوانان آمادگی خود را بااراده پولادین اعلام داشتند تا توسعه روستایی محقق شود و انگاه فراسوی آن شاهد توسعه ملی باشیم .

منبع[ویرایش]

حمید مکرم    جعبه‌ابزار