خضرچوپان


روستایی است از توابع ماهنشان استان زنجانجعبه‌ابزار