دهستان فشارود


بخش مرکزی شهرستان بیرجند
افکشت /تاج كوه/ چاه زرد / حج نج / حصارسنگی / خدادادگان / دهنه / فریز / اسبان /افضل اباد/ النگ /بقي/ بواج / چهریک / چهکند / حمبل //رزق اباد/ روشناوند / سیچان / شاه میران / ولي اباد/ شوشود /شيرگ (تک برج)/عشق اباد/ عینیدبالا / قطارگز / کندر / گلونک / گلونوك //گله چشمه عليا/ گله چشمه بالا// ملکانی / موشی / میانکوه /نوغاب افضل اباد/حسين اباد/جعبه‌ابزار