رشتخوار


خراسان رضوی


بخش جنگل[ویرایش]


← دهستان جنگل
اهنگران/بندازبک/جنت ابادجنگل/چاه شور / حوض کرم / دوچاهی/دوچاهي بالا/علي نقي سفلي/علي نقي عليا/ کوده

← دهستان شعبه
ابراهيم اباد/امين آباد/حقن اباد /سعداباد/شعبه/طاهراباد/عباس ابادجديد/فاضل مند/فیض اباد / قاسم اباد / محرم اباد / کلاته مقیم /پي گدار/

← شهرها
جنگل /جنت ابادجنگل

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان آستانه
بيداباد/حسن اباد/حسن اباد/حيدر آباد/خانیق / خوجه بیگ /دوبرادر/دولت اباد/ركن اباد/روح آباد/ريوند/كاظم اباد/کلاته سعدو /گلستان/موسي اباد
نوبهار/هادي اباد/ابگرم/احمداباد/هند اباد/بازشاه/باسفر//باغ حيدر/پارسي/تویک/حسين خان/سنگان بالاخواف/سیاه دره /عباس ابادفراميشان/
علي اباددامن/عميدئ كهنه/کت /محمداباد/مزرعه نمونه استان قدس واحدتربت حيدر/ملك اباد/ملاحسن/

← دهستان رشتخوار
ابنيه سفلي/احمدابادرشتخوار/اسلام اباد/اكبرابادنوده/امين آباد / امين آباد رشتخوار//اندنجرد/اندنگرد/بازه عاشقان /بسقو/براکوه / برموک /جعفراباد/چاه موتور صميمي/حسين ابادرشتخوار/خانيق /خانيك/خدااباد/خوداباد/خوشاب /خوش اب/درريزعليا/درريزبالا/دستجرد/دستگرد/دوست اباد/زرعزی /زيداباد/سراسياب /گرزاباد وكلاته/سعادت اباد/سفيدزاري/سلند / سه درخت /صادق اباد/سردشت/عبس اباد/عشرت اباد/هشت اباد/فاردق /فاروق /جليل اباد/فتح اباد
فهندر/قادراباد/قدر اباد/قلندراباد/كاريزچشمه/کاریزک //کزقند/ کریم اباد /كشك ابادسفلي/كشك ابادعليا/كلاته گرز/كلاته مندها/گلچین /مهدي اباد/نوغاب/ محموداباد/نوق /نوك نيز/روح اباد /رودخر//هزارتیزک / ملکت/كلاته سيد

← شهرها
رشتخوار / باسفر //ملك اباد/دولت اباد/سعادت اباد/فتح اباد/مهدي اباد/نوق /نوك نيز/احمداباد/هند اباد/سنگان بالاخواف/عباس ابادفراميشان/محمدابادجعبه‌ابزار