سواد کوه


سوادكوه استان مازندران


بخش شيرگاه[ویرایش]


← دهستان شرق وغرب شيرگاه
ابدنگسر/اندارکلی/اهنگرکلا/ایوک/بازیرکلا/برنجستانک/بشل/بورخیل/پادگان نظامي شيرگاه/تپه سر/چاکسر /چالی /حاجی کلا /مهدی اباد /شيرجه كلا/فرامرزكلا/کتی لته /کلیج خیل /ملفه /منگل /نواباد/هتكه لو/ياغكوه/پادگان /شهيديونسي بختونكلا/دفتر نظارت صنايع چوب و كاغذ/رضااباد/ترك سرا/مجتمع دامداران/ناحيه صنعتي اسلام آباد

← دهستان لفور
اسبوکلا / افراسی /اميركلا/ اوبن / بورخانی / پاشاکلا / تمر /غوزك رودبار/چاكسرا/حاجيكلا/درزيكلا/دهكلان/ ریکو /رئيس كلا/سنگسي/شارقلت/امام كلا/عالمكلا/كفاك//كالي كلا/گالش كلا/ گشنیان / مرزیدره / میرارکلا /نفت چال/ لودشت /اغوزبن/ خرکاک

← شهرها
شيرگاه/كليج خيل

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان راستوپي
ازان ده / اساس / استخرسر / البن / ازود / درکارودبار / شورمست رودبار / طالع رودبار / شورمست / طالع / میارکلا / نوسره / اسه / انارم /ده ميان/ رجه /ارژنگ رودبار/ ارفع ده /اريم/امافت/ اوریم /اوريم رودبار/ورسك/پايين دواب/ بالادواب /بايع كلا/ برنت /دهخدا/ پشتگل / پل پا /پيت سرا/ خرج / خشک دره /ايستگاه دوگل/ذال دره/ سرچلشک /سفيددارگله/سنگ سرگ / سیمت /شوراب/ شورکچال /عباس اباد/ فلورد / کالیم /كرداسياب/كرمان/ کمرپشت / کنگلو / لمزر / للوک /ملرد/ وسیه سر / ورپی /پادگان اموزش دواب/اسداباد/سرتنگه/باغ سرهنگ ملكي/مزرعه سوت سرا/باغ سرخ اباد/مالي دره/ اترکله / کاکرون /تاسيسات شركت نفت/ايستگاه چوب جنگلباني/گرزين خيل/زيارت سر/ چموزچال / چاپارخانه /كوه استل/ وندچال / سله بن / ورسک گرجی خیل

← دهستان سرخكلا
متان کلا/ جوارم /خليل كلا/ خواجه کلا /عاليه كلا/ کارسالار / کنس کتی / کنیج کلا /معدن زيراب/ وچاد /چلوكبابي ابشار/چايرون بالاوپائين/ قادیکلا /سيداباد/ سرخکلا تپه

← دهستان ولوپي
امامزاده حسن/ دیسر /ارات بن/اسپو كلا/امامزاده /هلي /چال/ انجیرتنگه /البرزمركزي/انند// اوات /نجاركلا/پارسي/پالند/تيلم/چرات/ دراسله / کلاریجان / زنگیان / سرین / اسپرز / سنگرج /سوادرودبار/شش رودبار/ شیردره / شیرکلا /كارمزد/ کاکرون // کریکلا /كنگل بن/ گردنه سر / گررودبار /گليان/لرزنه/لله بند/ لیند / لاکوم /معدن كارسنگ/معدن كارمزد/ ممشی /مومج خيل/ بارنیگنون /واله/ وسیه کش /ولا/انبارموادمنفجره ذغال سنگ/شركت صنعتي ومعدن تاريك دره/استل سر/ميانرود / چال ميچ خيل //معدن پارالين/ کمندک / پیشین واله / پندرم / مرجونه سر /گرم خاني/كل نهره/ چاهخانی /استل سر/ اندرستاتورکش / چناربن /شهرياركلا/كرندئ

← دهستان كسليان
اتو/ امیرکلا /بهمنان /پاشاکلا /پیرنعیم /ززول /سنگنیشت / سوخته سرا / سی پی /كچيدلولاك كسليان/لولاک لبیور /لاجیم /مته کلا /ولوکش /ولیلا

← شهرها
آلاشت / پل سفید / زیرآب / ورسکجعبه‌ابزار