شهربابک


شهرستان شهربابک استان کرمان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان استبرق
چاه پت/اب باد/احمدابادوطن/استبرق/ اسکندریه /اشکور/بوذرجمهری/بهمن اباد/بیدکوئیه/تلمبه ابراهيم احمدپور/تلمبه اسلام اباد/تلمبه اكبرمرشدي/تلمبه برفه اي/تلمبه غلامعلي/تلمبه جهاد/تلمبه حسن مراديان/تلمبه حسين جمالي/تلمبه حميداستبرقي/تلمبه خداياررئيسي/تلمبه خيراله چناري/تلمبه سرافرازاسلامي/تلمبه سيدنعمت الله//تلمبه سيدها/تلمبه صفراسدي/تلمبه صفراسلامي/تلمبه صفرمهرجردي/تلمبه عباسعلي يوسف/تلمبه عبداله رزاقي/تلمبه عبداله عزيزي/تلمبه علي اباد/تلمبه علي استبرقي/تلمبه قاسميان/تلمبه مجيدمحمودي/تلمبه مهدي برفه اي/تلمبه مهدي پاريزي/تیدوئیه//چاری/حسين اباد/حسين ابادتل سياه/حسين ابادرومني/حيدراباد/خليل اباد/خيراباد/دهنگره/ده بغل/ده بهروز/ده حاجي/ده شجاع/عزيزابادده مراد/ده نو/روزبه اباد/مهراباد/ زرمه /زنگي اباد/سهراب/شفاییه/شمشیرگرد/مزرفه شهيداسماعيلي/علي اباد/فراباد/قاسم اباد/احمداسلامي //کلین/كمال اباد/كوشك برزي// کوشک مردان / کویری /کیشوئیه/گلوزرداب/محمدابادشكور/مزرعه چاه مهدي/ مهرجرد /نصرت اباد/تلمبه عطاالهي/مرغداري رمضاني/تلمبه ميرتختي/تلمبه عباس اسماعيلي/تلمبه محمدپورمحمودي موسي/پس اب/تلمبه رضاجمالي/تلمبه اسماعيلي/تلمبه تل گيري/تلمبه فتح اباد/تلمبه مجيدگلوزردابي/تلمبه اميركوره پز/تلمبه راويزي/تلمبه حسن ولي زاده/شركت سيليس /شركت بابك سيلس // ده مراد/ تلمبه حسين اباد/تلمبه علي اسلامي/تلمبه احمداسلامي/تلمبه رضااسلامي/تلمبه حيدراباد/تلمبه چراغ علي رستمي/تلمبه شكريان/تلمبه محمداسدي/تلمبه شهيدبهشتي/تلمبه شوروئيه/كاظم ابادشريف پور/تلمبه عباس نعمت/حيدرابادسهراب/مهدي اباد شيواني/تلمبه غلامعباس پاريزي/تلمبه اميراباد/تلمبه درويش استبرقي/گاوداري عباس ميرزاپور/تلمبه دادالهي/تلمبه عبدالله محمودئ/تلمبه حسين دادالهي/ پاقلعه /ابدون انجير/ ابرستان / باب هیه / باغ سوخته / برزنجان /پاقلعه/ پاگدار / پلالو /پيش استا/تیدو/ چشمه خضر /چشمه قربان/ده شولیا/ریسه/سرخان/شمس اباد/صدراباد/فيض اباد/قلندري/كم سياه/گيشه/کهنوج/ گزبلند / لای بنودر / لای خونگی /محمداباد/ مرج /گل اباد/ پیدونو / درتک / زرقستان / لاسیاه /توكلي/چاه بندان/ تتکوه / نیکو /مزرعه معدن بادامستان/مهرگياه/لاي شيردر/ ادورستان /باغهاي تيره/ده گردو/مهرنغوذئيه/ چاهوئیه /لائ بندروييه/لائ در كوئيه

← دهستان خاتون آباد
برفه/بهشت زهرا/حسين ابادحصاروئيه/ حصاروییه /ده دباغ/ده زين الدين/عباس ابادعلينقي/عبدل اباد/فرخ زاد/فيروزاباد/ گهرت /محمدابادسيدها/محمدابادمرتضي/مزرعه موسائي/يوسف اباد/محمدابادبرفه/ابراهيم اباد/تلمبه اسلام اباد/تلمبه جوادهجري/تلمبه رضامحمودي/تلمبه شهيدرجائي/تلمبه علي محمودي/تلمبه محمدخاني/تلمبه مهدي اقا/تلمبه نظام/جويان/حسين اباد/دهنو/سليماني/شركت فسان/علي اباد/فتح اباد/كافه اذربايجان/كهنويه/مزرعه كم ۱ پخاتون اباد/ باغ گمان //اسلام اباد /۱سفائوييه اسلامي /توكل اباد/اتفاق اباد//رستوران برادران قرباني/مزرعه كريم خان زند/كارگاه راه اهن خاتون اباد/تلمبه اسلام ابادخدادادي/تلمبه مومن اباد/تلمبه حاج حسين محمودي/تلمبه اكبرحاجي/تلمبه عظيم ورضافارسي/موتورشماره ۸مس/تلمبه حيدراسدي/پزداباد/تلمبه پاقلعيا/تلمبه بچه هاي محمديوسف/تلمبه فلك ناز/تلمبه هدائي/تلمبه سعداباد/تلمبه تل سارباني/تلمبه بپگها/مرغداري جهادسازندگي/تلمبه عبدل اباد/دهنوفرخ زاد/تلمبه محمودابراهيم/گاوداري عبدالله باقرپور/كارخانه پنير/تلمبه اموراب وفاضلاب/شركت پالايش تصفيه روغن شتاب/كارخانه كود باغي/ايستگاه راه اهن خاتون اباد/كارخانه ذوب خاتون اباد/ ده قاضی

← دهستان خورسند
ابادان حسيني/اميرابادقنات روباه/تلمبه حسين اناري/تلمبه شهيدغلامعباس ملائي/تلمبه شهداي هفت تير /تلمبه جوزني //تلمبه شهيدباهنر/تلمبه شهيدرجائي/تلمبه صاحب الزمان/تلمبه عباس كشاورز/هاشم اباد/تلمبه شهيدرياحي/تلمبه محمدرباطي/تلمبه محمدسبزعليان/تلمبه شهيدمطهري/تلمبه نديكيهاحسين زاده / شکاریان //تلمبه وحدت محمدكافي/تلمبه هنرستان كشاورزي وشبانه روزي شه/تلمبه گروه سجاد/تلمبه ۲۲بهمن //تلمبه ولي عصر۱۳۶/چاه باغ/چاجاني/حسين ابادرباط/حسين ابادمدوار/ دقمانی /ده حسب/ رباط / ساریج /سراسياب/شركت زراعي شهيدبهشتي/توكل اباد/تلمبه شهيداميركافي /شركت زراعي ۷تير/ شوربزن /علي ابادكافي/ کهنوج // مدوار /مزرعه اميراباد/مزرعه وتلمبه شهيددكترچمران/مزرعه شهيدقاسمي/تلمبه ومزرعه منتظري/منزل اباد/موروئيه/نصرت اباد/علي ابادرباط/مزرعه شهيدحسين زاده/كشتارگاه شهرداري/تلمبه عباس ابادكهنوج/تلمبه سيدعلي حسيني/تلمبه شهيدبهشتي/تلمبه وحيدنصيري/تلمبه عباس اباد/تلمبه مهدي اباد/تلمبه غضنفرپوراميني/تلمبه شماره ۶۰شهربابك /تلمبه ۲۲بهمن/چاه كل موشا/تلمبه اسلام اباد/تلمبه شهيدسالارئ/چاه تلمبه ازادگان/تلمبه شماره يك شهيداميرنژاد/چاه تلمبه رزمندگان پيرجل/تلمبه كميته امدادامام خميني شماره ۲/طرح پسته كاري شماره /تلمبه علي عابديني/تلمبه مراداباد/تلمبه دولت ابادپائين/تلمبه اميراباد/تلمبه شهيدخرسندي/تلمبه ولي عصر۲/جعفراباد/معدن سنگ مرمر/معدن سنگ مرمريت/تلمبه ده عرب/تلمبه گرگ ابادعلي كشاورز/موتورپم پمشروب ميدوك/تاسيسات اسفالت جهاد/ميدان تير/چاه تلمبه ازادگان/كارگاه شن وماسه حسين عبدئ/ادراه زندان شهربابك/كارخانه چرم شهربابك/تلمبه دادگسترئ/تلمبه خبريها/تلمبه ثبت اسناد/تلمبه سعادت آباد رباط/تلمبه خاكساريان/تلمبه جهاد/تلمبه فرماندارئ/تلمبه كشاورزئ بده/چاه موتورشماره ۲جانبازان/منطقه مهدي اباد/منطقه شوربزن

← دهستان مدوارات
اب گندمان/ادوري/اندراسفلي/اندراعليا/اندراوسطي/ باغ بنه / بالاخونی / بیدوندر / پاچناران / ترنگ / غزال / قوچون / دغندر /درباغ/ده بره//ده قاضي۱/دهكده/ رشکان / رورز /سر بهاره۱/سرچينوبالا/سرچينوپايين/كم عروسك بالا/كم عروسك پايين/كواروبالا/كواروپائين/كوه سنجان/گري بالا/گري پائين/لابيدو/لاكمراسپيد/لاگردو/لاگلر/محمداباد/مزارع/مسينان/ادرباغ/اشوب سفلي/اشوب عليا/اشوب وسطي/اكبراباد/بادامستان پايين/باغ لا/بريكو/بشته/ بندوان // بونو /بهرام اباد/ بهنوییه / بیداخوند / بیدارستان /بيدارسيلان /// بیدوئیه /پدنستان معدن/چاه كاهي/چپي/چهارجزسفلي/چهارجزعليا/حسن ابادجنگو/خالنگ/خرمدره/خون خالدين/درئيدوئيه/درشيخان/درگري/دوزريو/ده بابو/ده رامسر/ده قاضي۲/دهنو۱/دهنو۲/دهنو۳/دینکو/رندان/سر بهاره/سردرودخانه/سروشك/سلطان مظفر/سنجدكوه/سنجدو۱/شبزه/شيبزه/شيخ عبدالهي/عبداله اباد/علي اباد/فتح اباد/ کاریگ /كم سرخ/كمپساختماني ميدوك/كمشكو/كن عبداله/كن گز/كنگ/كهترود/كهتوكرها/كيمارك/گازرون/گرگوش پائين/گرگوش بالا/ گریو/گریو/گزگستان/گزو/گشنیزوییه/گل بيدو/گلخوار/گمبکو/گودکنو/ گودنانواسفلی /گودنانواعليا/لولي/لاارزقي/لابرکن/لاتاج اباد/لاتيركوه/لادربیدو/لادرمیان/لارسی/لاریزو/لاشوره/لاكومه صدا/لاگزبيد/لامرزه/مالیه/مزرعه بالا/مزرعه پائين/معدن لاچاه مسيح/ملخی/مهران/مهنی/ميدوك/نديك/هامنگو/هرناشك/يوسف اباد/شوره يزدي/ شوره الاقلی /منگويي/بادمجوني/سنجدو۲/چشمه بيدو/احمداباد/كسكوئيه/پونستان/تل قدير/بادامستان بالا/درنيدوئيدپايين/كمري/تنگوكاريك/بريكوئيه/لاپيازي التيقيا/لاموري/لادينو/لاسفیدار /لاپيازي اميريا/لاريسي/بيدملكي/يارسوخته/شركت مهديه قم ميدوك/ده لاسلماني (علياوسفلي )/ندو/كارگاه شن و ماسه باقري/کارگاه شن وماسه شريف پور/پاسگاه ميدوک/شرکت مس فلز رنگين/

← دهستان ميمند
ابدرمیان /اهرن در/اكبراباد/ امردوییه // انجیره /باغ پائين/ بن لا / بی جو /پاي دژ/پدو/ پدوئیه /پشت گر/ پوراز / سرگله /تائي/تلخستان/تیلا/چشمه سفيد/چنار/حدکنوئیه/حسين ابادسفلي/حسين ابادعليا/پيش رودخانه //دربنه/ دربید / درخونی / درکوئیه /دنبه عليا/دنبه نصراله/ده اخوند//ده بالا/ده نجم/دهنه ابدر/رزر/رزگله/ رزملک / سبلوییه / سرداب /سرگدار۱/سنجدسفلي/ سنجدعلیا /سنگ اباد/كرم/كل حسين اباد/کل مندوئیه/كليلان/كمرسفيد/ کموچک /كهن مور/گلاب// گوزکستان / لای خیس / لازرد /لاي شكركوئيه/ لامور / له لن /لاي خورين/ مشکان /مورنگ ۱/میمند/نازي اباد/نوكن سفلي/نوكن عليا/نيكو/كهن سفلي عليا/ کوکوئیه /هنگر/اب باد۱/حومه/كهن زران/ادورستان/ خینو /شيخ جمال/بندر/اب جدك/اب باد/۲/گردكوئيه/ دردزدی /لاي ني/لاي گردو/لاي گوگير/مورنگ ۲//كارگاه راه اهن شركت دي/ده مراد/عولنگي/سرقنات/لاي ريشه كوه/عين الديني/ کهنو / غیاسی / درگازرو /باغ مراد/

← شهرها
شهربابك/خورسند/خاتون اباد/موروئيه/استبرق/

بخش دهج[ویرایش]


← دهستان جوزم
ابراهيم اباد/احمدابادپشت كن/ ارغوان /امردوئيه/ بادومیه /باغ نانوا/بن توت/ بهزادان /بهنوابالا/بهنواپائين/پارسكوه سفلي/پارسكوه عليا/پدا/ ترشکوه /تنگاله پائين/تنگاله بالا/تيدوئيه بالا/جنت اباد/ جوبنو /جهاداباد/ چاورچی /حسين آباد۱//حوريان/دربيدوييه/ده حاجي/ده كلانتر/ دهشادوییه /دهنوبن توت/دهنوعلي قربان/ رزوئیه /روگوشوئيه سفلي/روگوشوئيه عليا/زري بندو/زمان سفلي/زمان عليا/ سغینوئیه / سرتخت / سرخوییه /سنجداباد/شنگوئيه پائين/شنگلوئيه بالا/ طرفه / طزرج / سنجدو /علي ابادروگوشوئيه/قطب اباد/قهوه خانه ثاراله/كافه گلستان/كم سفيدسفلي/ کرنگو / کمکوییه /كهت نو/ کهتوییه /ده قاسم/ گدنه /گرما/ گودسرخ /لقمه گيرو/لاريسي/ لاطلا /ماهي اباد/محمدابادروگوشوئيه/معصوم اباد/مورپهن بالا/ مورگور /مهرپائين/ نیسانک / هنی /اسحق اباد/بيدسوخته/تنگ گريبان/دولت اباد/ کبودان /ده چلاقي/رمجردبالا/رمجردپائين/زاروييه سفلي/زاروييه عليا/ده بيد/تيدوئيه پايين/ديگ اباد/مزرعه دربيدو/كافه حقيقت/چلوكبابي باباكوهي/مزرعه شمس اباد/برج دم دهنه/كم سفيدعليا/ده ديوانه/رضااباد

← دهستان خبر
اب در /اكبراباد/باشک/باغ زردالو/ برسون /بروجال/ بیدستان / پامبائیه / تلخستان / توران /چاه بنه/حاجي اباد/حاجي ابادسرخان گوني/حسن اباد/حسن ابادپيركر/حسين اباد/حسن ابادابكوييه //حسين اباد/ خادوئیه /خبر/ خوربند /خيراباد/دره تنگ/دره دهو/دره كيوان/ده پايين/ده طهماسب/ده علي خان/دهنوپائين/ دهوییه /رستم اباد/روح اباد/ سالوییه /سراسياب/ سنجدوئیه /سه چاه/سه كلمبه/سياهوئيه/شاهينو/شمس اباد/صفي اباد/علي اباد/۱/علي ابادملخي/فرح اباد/ کم پیازو /كم كوييه/ کدر / گریو / گزدان / گزوییه /گلنار/كندر/گودگوهر/كهتو/محمداباد/محموداباد/مراع/مزرعه مران/ مورخورمدو /ميرنال/ نارو / نازوییه /هنجرك بالا/هنجرك پائين/محمدابادسرخوئيه/اسلام اباد/ بیدزرد / زنگوئیه /دهنو كندر/جعفراباد/ کهتوئیه /احمداباد/ولي اباد/جعفرابادسالوئيه/دولت آباد/ لاور /فيض اباد/علي اباد غياثي/تم تاروئيه/مزرعه چمران/مهراباد/ پیر ماران

← دهستان دهج
احمدابادخياري/احمدابادگود/ اسپاروئیه /اسلام اباد/النگ پودوئيه/بادوئيه سفلي/بادوييه عليا/باغ نوري سفلي/اب تروئييه / باغنوری علیا //باغ نوري وسط/ ترکان / توتا / چاه برشک / چغوتوییه /حاجي اباد/حاجي اباد/حسين اباد/ده پايين /خاتون اباد/مهدئ آباد / خان مهران سفلي//خان مهران عليا/خادميه / خان نسا //خياري سفلي/خياري عليا/خياري وسطي/خيرابادسفلي/خيرابادعليا/درب حمزه/درب كهت/ درختستان /دره ذرب سفلي/دره ذرب عليا/درودمند/درگزون/دهنو/ دهنوجمعه /دهنونجف اباد/ركن ابادعليا/ركن اباد//زاردوییه/كوهساربالا/آسرخ كهسوبالا//كوهسارپائين /سرخ كهسوپائين //سليمان اباد/سیاهوئیه/ سینه غاز / سینه خوار //شورابادسفلي/شورابادعليا/عباس اباد/عزت اباد//علي آباد۱/عمراباد/فتح اباد/فيض اباد/قاضي اباد/ پوشادوئیه /قنات نو//کجوییه/کهتوبک/گزبلند/كهن سبز/ کهن گیجه /لوگرد/لاي درزاردوييه//ماواي سفلي/ماواي عليا/ماواي وسط/محمداباد/مدوارارجنو/مزرعه جنگل/مهدي اباد/نظام اباد/هاشم اباد/هیچوئیه/ مدوار / لامسه /سرخ اباد/اسب گير/ چهارخادوئیه / دهنوخیاری /هيجوييه بالا (عليا)/جعفراباد/علي آباد۲/مزرعه رفيعي/تقي اباد/مجتمع گاوداري دهجي ها

← شهرها
جوزم/دهججعبه‌ابزار