شهرستان اردبیل


شهرستان اردبيل استان اردبیل


بخ مركزئ[ویرایش]


← دهستان ارشق شرقي
چاغونگنش/خواجه بلاغی/دلیکلی داش/سرخانلو/ابدارلو/اق قلعه/الماس کندی/ ایمیر
بايرام بدني/پیرالوان/تقی دیزج/جمایران/چات قیه/خلج/داشلوجه/ساوج بلاغ/شریف بیگلو/طالب قشلاقي/طهماسب اباد/کفتاره/گل تپه/لله لو/محمدجان لو/ نقدی کندی /قشلاق اوچ بلاغ/بيگلراباد/ اکملو /قوش قيه سي

← دهستان بالغلو
اسکی شهر/بنفشه درق/حسن باروق/نوران/الماس/پیرالقیر/حكيم قشلاقي/خرابه کهل/روشنق/شام اسبی/قاسم قشلاقي
قلیچی/گلي/ وره نو //زردالو/ زیوه / مادیه

← دهستان سردابه
اروانق/امیدچه/حمل اباد/دیوله سر//دیولق/شهريور/عموقین/قلعه جوق سبلان/کردکندی/گرجان/میرنی/ينگجه رضابيگلو/اوزون بنه/باروق
بنه خرمندلي/جمادي/چناقرود/جینقرلو/چهل گز/حسنعلی کندی/خشكه رود/خیارک/دومه/دیجوجین/سیدلر/شفیع گونی/شمشیرخانه/شیشه گران/عزیزلو/علی اباد بنه قارداش خانلو/بنه قباداباد/قره تپه سبلان/گنسول كندي/بندمهدي خانلو/وكيل اباد/ سردابه /شالي كندي/الگشاد/اغل/كمرلي

← دهستان شرقي
اقاباقر/اقبلاغ اقاجان خان/اقبلاغ رستم خاني/پیراقوم/تپراقلو/حميداباد/رضي اباد/كمي اباد/مزارع پيله سهران/چنذانق

← دهستان كلخوران
اردي/ساميان/صومعه/اقچه کند//انزاب عليا/تازه كندرضااباد//تازه كند شريف اباد/سلطان اباد/قره لر/کرکرق/گیلان ده/فرودگاه اردبيل

← شهرها
اردبيل/اقاباقر/پيراقوم/كركرق/سلطان اباد/صومعه/اردبيل ۳/اميدچه//چناقرود/خيارك/شام اسبي//اقبلاغ اقاجان خان/اقبلاغ رستم خاني/انزاب عليا/طالب قشلاقي

بخ هير[ویرایش]


← دهستان فولادلوئ جنوبي
الماگلن/انطاق /شاهبلاغي //اينلو/بودالالو/جياوان/چيملو/حفظاباد/داشبلاغ/دليلو/سيداباد/عباس اباد/فيروزاباد/قره ولي/قيه چمن/گورقلعه/محموداباد/مسجدلو/نيورسفلي/هل اباد/پيله گلين

← دهستان فولادلوئ شمالي
ارالوي بزرگ/ارالوي كوچك/الوچه فولادلو/ایوریق/حصار//خليل اباد/رزمگاه/قره داغ لو/گل تپه ملالي/گورادل/كوزه تپراقي/نوشهر

← دهستان هير
اهوقلعه/بقراباد/بيله درق/چنذاب/خانقاه /خانگاه //دمدمه/شبلو/قزل قیه/قشلاق محمدبيگ سفلي/قشلاق محمدبيگ عليا/کردعلی/كريق//كلخوران/كوهساره/كرگان/يايچي/دويل

← شهرها
ايوريق/كريق/هير/ارالوي بزرگ/خليل اباد/نوشهر

بخش ثمرين[ویرایش]


← دهستان غربي
جبه دار/زعفران/مختاراباد/معصوم اباد/تازه كندمحمديه/ثمرين/كردقشلاقي

← دهستان دوجاق
ابربكوه/اسماعيل خان كندي/اميراباد/مياندرق / تقي كندي//چراپا//چوخوریورد/حسين خانكندي/رویندزق/شندرشامی/شيخ احمد//کمرکندی
کولانکوه/گندیشمین/میجندی/هاچاکندی/ينگجه ملامحمدحسن

← شهرها
جبه دار
ثمرینجعبه‌ابزار