شیروان


شيروان استان خراسان شمالی
با توجه به تحقیق و کاوش در آثار باقی‌مانده در روستاها و آبادی های قدیمی می توان گفت این منطقه قبل از اسلام مسکونی بوده و دارای قدمت طولانی است. مردم شیروان در سال ۳۱ هجری به اسلام روی آوردند. در دوران طاهریان و سامانیان با اینکه ذکری از نام شیروان نیامده است لیکن از بعضی قراین پیداست که این شهر به صورت قصبه‌ای پابرجا بوده است. سلطان محمود غزنوی در لشکرکشی خود به هندوستان یک شبانه روز در حد فاصل ورگ-رزمغان توقف کرده بود و این محل هنوز هم در میان مردم شیروان به تخت سلطان محمود معروف است. از نظر تاریخی، رونق شهر شیروان با دوره فرمانروایی خوارزمشاهیان مربوط است. این شهر در دوران حکومت قاجار یکی از مناطق مهم درگیری های حکام محلی بود. شهر شیروان در سال ۱۳۰۸ بر اثر زلزله به کلی ویران شد و پس از دوسال، بار دیگر به روشی تازه بازسازی شد.


بخش سرحد[ویرایش]


← دهستان تكمران
ابراهيم آباد/بيره زينل بيگ/توپكانلو/توكور/حسين ابادمعين /كلاته جعفرئ/سرخ زو/ظفر اباد/سرداراباد//عليخانقلعه/ قوری دربند /قولانلوسفلي/ قولانلوعلیا /برج ذوالفقار/ برزو /بيك/يانبلاغ/ چوکانلو /خدر/ قوردانلو / گوگلی /كوكلي //سد برزو/

← دهستان جيرستان
زيندانلو/كالتمانلو/نامانلو/الخاص/پالكانلوبالا/پالكانلوپائين/تخت/ چرمه / دوله دانلو /سيس پيرانلوسفلي/سيرسپرانلوعليا/كلاته نظرعلي/كلاته /نظرمحمد/كوركانلوعليا/ کوسه / ملوانلو /ميلانلوسفلي/ميلانلوعليا

← شهرها
لوجلی

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
اق سلخ /كلاته اب سلخ /اله ابادسفلي/اله ابادعليا/امير آباد/ايگده/سمسار/باغان/ياسراباد/خانه حصار//سكه /سوكه // شکرانلو /كلاته شريفي/كلاته هندي/مرغزار/ حصاردوین /دوين/سرچشمه/ شورک /برزل اباد/خرم اباد/رضااباد/شوق اباد/فيض اباد/چلو/قلندر آباد/مرغداري ابوالفضل حسينيان/چاه مشاع سنگ آباد/چاه مشاع امير محمدي/دامداري بيچرانلو/دامداري نبوي/مزرعه محمد عربخاني/چاه مشاع مرتضي نشيبي

← دهستان زوارم
باداملق/قزل حصار/فجراباد/حسين اباد/خادمي فجراباد/زوارم/شوريك عبداباد/شيراباد/عبداباد/ ورقی

← دهستان زيارت
اسلام ابادكارخانه قند/توده/كارخانه قندشيروان/ گره زو / بیگان /خطاب/رضااباد/رضا اباد غربي/زيارت/ قلعه زو / منصوران /امان اباد/خانلق/قلج/كلاته فيروزه/محمداباد/محمدعليخان /

← دهستان سيوكانلو
حصارهنامه/ قلعه چه / هنامه / الاشلو /اوغازتازه//بوانلو/بي بهره/ چپانلو /پس كوه /خرس كانلو//ذاكرانلو/زرتانلو/شكرانلو/كلاته بابا/اوغاز كهنه /كهنه اوغاز//زيركوه گدوگانلو/گدوگاونلو/پيرودانلو/ترانلو/خلاجلو/دواب/دولو/رشوانلو/ شرکانلو /قلعه بيگ قره چشمه/قلعه حسن/كلاته بالي/كوركانلوسفلي/محمددورايلو/ نقدو / ولو /رحيم اباد

← دهستان گليان
پيرشهيد/بدكانلو/تنسوان/ورگ/اسطرخي/امامزاده مشهدطرقي/ امیرانلو / برزلی /بلقان سفلي/بلقان عليا/تبريان/حصارپهلوانلو/حصارگليان/خادمي/رزمغان/سنگ چين/قوينانلوبامير/گرماب/گليان/مشهدطرقي سفلي/مشهدطرقي عليا/ملاباقر

← شهرها
شيروان/زوارم/زيارت/دوين/اسلام ابادكارخانه قند/حسين اباد/ خانلق

بخش قوشخانه[ویرایش]


← دهستان قوشخانه بالا
اق قلعه/اميريه /اميرخان //باغ/ تفتازان /حصار/خيراباد/ دده خان /زو/ زیدر /سراني/سرداب/ سولدی / قپز /قلهك سفلي/ قلهک علیا /كاكلي/كلاته زمان/ينگي قلعه بالا/ينگي قلعه پائين

← دهستان قوشخانه پايين
برزلان سفلي/برزلان عليا/ پیره /جنگا ه/ چورچوری /حلواچشمه/رباط/ سنجد /شناقي سفلي/شناقي عليا/قلعه عليمحمد

← شهرها
سنجد


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار