فومن


فومن استان گیلان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان رودپيش
آلا سر /پیشده/تازه ابادكلاشم/چیران/ حلقه سرا /خداشهر/ خرم بیشه / خسمخ /خطيب گوراب/ رودپیش /كهنه گوراب/ کیابان /گل افزان/گوشلوندان/گيگاسر/لادمخ/مالوان/مخسر/معاف محله/ ملاکوه / میرمحله /سنگ بيجار/كردآباد/ نقاره چیان /سندبالا/سندپائين/ نوده /گربه كوچه

← دهستان گشت
امامزاده تقي/بوئين/پيش حصار/حسين آباد/حسين كوه/حلقه بسته/ خلیل سرا /شالده/شكال گوراب بالا/شلكه بانان/علي سرا/ کمسر / گراکو /گشت/گشت گوراب/للكام/مودگان/نصرالله محله/دارباغ/رودبارچيره/ شولم /كردمحله/جهودبيجار/ قلعه کل /پلنگ كل/ نوگوراب / سرابستان /شكال گوراب پايين

← دهستان گوراب پس
ازبر/راسته كناربوئين/ کلفت /باسکم رودبار/تله گنگاه/تنگدره/حلاج محله/ حیدرالات /خسروآباد/زرين دشت/ سسطلان /سياه كش/سيدآباد/ سیدسرا /شاهرود/ فوشه / قلعه رودخان / کرداولاست /كيش رودبار/گشت رودخان/گوراب پس/ ملسکام

← دهستان لولمان
اتورسرا/اشكلن/باغبانان/پامسار/خشك نودهان بالا/خشكنودهان پايين/سياه پيران كاشاني/سياه پيران كسمائي/ شنبه بازار / شیرتر /قصابعلي سرا/كلده/ کمامردخ /لولمان/ ماوردیان /نصرالله آباد/ کاس احمدان /آلاله گوراب/ گران / دزدک /

← شهرها
فومن/ گشت /گوراب پس/ رودپیش /خشك نودهان بالا/شكال گوراب بالا/ شولم /كردمحله

بخش سردارجنگل[ویرایش]


← دهستان آليان
پلنگ دره/تطف رود/توسه كله/ تیمورکوه / جیرده / خجکه / دوال کوه /سفيدسنگان/سياه ورود/ شلشه دره / عباسکوه / کلتاسر / کوریه /كيش دره/ گاوکوه / لتین پرد /مسجدپيش/موسي كوه/ میشکه

← دهستان سردارجنگل
خانه وانه/زيده بالا/زيده پايين/شيرذيل/كلرم/كوچي چال/گسگره/آبرود/آغوزکله/ اسپیدداربن / اشکلیت /امامزاده هاشم/ انجیل بنه /بالا ماکلوان/ برکیله / بره گون /پائين ماکلوان/ پرده سر /توري شم/جيرزودل/چپول/چپول كش/ خالصان / داره سر /درام درام باران/ درفشه / دله خانی / رضی نسا / زردلجه /زودل/ سخیبن / سیابکون /سياه خوني/سياه كش/ شالتوک / شله ویل / کلوعه / کمادول /كوره خرم/ لش / لات / ملاباغ /ملال/ميان رز/نمي هشت/واشنا/وزمنا/وقفی/ویزبن/ هرزل کوه / رباب چال / توتون لات /تيپ ۵۲ قدس/مجتمع دامپروري شهيدبهشتي

← شهرها
ماسوله /زيده پايينجعبه‌ابزار