قائنات


قائنات استان خراسان جنوبی


بخش زيركوه[ویرایش]


← دهستان پترگان
بارنجگان/پرويزاباد/ چاه زرد / حاجي ابادحقداد//شاهرخت/معصوم اباد/یزدان//چاه اله داد/چاه عميق/ چاه کامخان / چشمه بید /كلاته كبوده/ملکی/همت اباد

← دهستان زيركوه
برسنان / بشیران / پیچکان /پيش بر/جيم اباد/خوش اباد/علي اباد/فخراباد/ کازکان / کلاته نو / مناوند /كلاته مهرك/ بمرود / اردکول / اسفرق /اهنگران /پاسگاه اهنگران/ بقرایی /تاجکوه / تجنود /حسن اباد/حسين اباد/حسين ابادخانم/دارج سفلي/ دارج علیا /دزگ بالا/ سورند / شوشک /كرت اباد/كلاته ناصر/ گمنج /محمداباد/معين اباد/ نزومند /ولي اباد/ گزخت /مهمان شهر آهنگران

← دهستان شاسكوه
حسين ابادپائين/دوست ابادبالا/سالك اباد/سيج جديد/ بنداخوند /كريزان سفلي//ميراباد/ نوده / نیار /اسفادجديد/ ابیزجدید /استندجديد/بهمن ابادجديد/فندخت جديد/چناران جديد/شهرك بيدخت/شهركچاه پاياب چاه شط

← شهرها
حاجي آباد/ابيزجديد/ شاهرخت /فندخت جديد

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان پيشكوه
شندان / مزاردهنه / بزبیشه / بیهود / سرساران /نوغاب پسكوه/

← دهستان قائن
عباس اباد/ابراهيم اباد / مهدي اباد// اسفشاد / انجول / اندریک /باراز/ بیدمشک / پهنایی / تجرگ / تجرک // تجن /تكاب بند/تگاب بند/ تندیل / چدان /خرواج/خسروي/خونيك پاي گدار/خونيك تجن/خونيك پائين/خونيك بالا/ رزدنبل /رودخانه/ روشک /زوك/زول/ سفتوک /شيرمرغ/كلاته عبدالرحمن/ عبدالرحمن //علي ابادسفلي/علي ابادعليا/فرخي/فلك/فيروزاباد/كره/كلاته بالا/كلاته خان/ اکبریه //كلاته سعيد/كلاته قصاب/كلاته كيفي/كلاته نصير/ کنارنگ / گرگنج / گلگنج /گزنوك/گوشيك/محب پائين/محب بالا/ مغاندر /مهموئي/ مهنج / مهواج / ورزق / وارزگ / ورزگ // ورنجان / دوچاهی / تیگاب / گردتیغ / گرماب /چاه قياسي/كارخانه سيمان/كياي پائين/عشق اباد/سرمستي/اميراباد/ شاهیک /شهرك كلاته شيخ علي/جعفر آباد/ ابوالخیری /دستجرد/شهرک صنعتي قاين/

← دهستان مهيار
بزن ابادجديد/ جبار /حضرتي/خرم اباد/ رمنج / زیرنج /قلي/كلي/ماه پناهي/ مشارک / مهیار /نيم روز// وراز /همت اباد/ اچونی /بخش اباد/بيدنصرو/ پده / تجرود / جوزاندر /حاتم اباد/حاجي ابادنوغاب /نوغاب حاجي اباد/حسين اباد/دره سفيد/ده مير/ سنجتک / سورگ / طاغوک /كلاته نو/ گاورسی /محمدابادعلم/ مقری /مكارم بالا/سيداباد/دكل مخابرات/كلاته قربان پور/اكبراباد

← شهرها
قائن/اسفدن/بيهود/محمدابادعلم/ اسفشاد /پهنايي/نوغاب پسكوه/

بخش نيمبلوك[ویرایش]


← دهستان كرغند
كلاته ملا//چرخوك/حسن اباد/خرمنج / فضل اباد//خشكان/خنج/دره باز/كرغند/كلاته حاجي /كلاته محمدحاجي/كلاته سري/كلاته علي چراغ/كلاته محمدصادق/كلاته نوروز/ گزنشک /كلاته محمدباقر

← دهستان نيمبلوك
اسدابادشوررود/ اسفیان /باغ دهنه/ بسکاباد / بنرگ / بیناباج / تبلان /تبلو/ ثقوری /جان ميرزا/چاه جملي/چاه دبه/چاه دهنه/چاه دهنه بالا/چاه رضا/چاه مشك/ چاه نو /چشمه كربلائي /علي/ خنکوک / خوگ / دهشک / رجنگ / رمگاه / روزگاو / سنجدک /شيرمغزپائين/عباس اباد/علي اباد/علي زنگي/فتح اباد/فيض اباد/قاسم اباد/كارشك/كمپ ناصر/كلاته شيخ سفلي/كلاته شيخ عليا/ ملاعلی / گری منج / گزومون / گلبیز /محمدابادشوررود/مردان شاه/مزداباد/ملك اباد/ناوك/ نوزاچ /ايستگاه ماكروويو/سدخاكي كارشك/كارخانه پنيرسازي/چاه خيدبس/رحمت آباد/چاه دراز

← شهرها
خضرئ دشت بياض/ نیمبلوک /دهشك/ کرغند

بخش زهان[ویرایش]


← دهستان افين
بن خونيك/جعفراباد/حسين اباد/ سرکش / شاج /شيرخند/كبودان/منوري//نخرود/همايون/كلاته كريم/گرازان/افين/برج محمد/ تیزکوه /حاجي آباد سركش/ خطیبی /دعوت/ زردان / سیستانک / شند /عباس اباد/قلعه دختر/كلاته قايني/شهرك سيندر//امير آباد/چاه شهيد صدوقي/چاه شهيد کميلي

← دهستان زهان
حسن ابادعليا/ سردوان /شيرگ سارجين/ فخران /باي مرغ/ بزن اباد / بقال / بنمرود / پایهان / پردان /جان احمد/سارجين/كلاته مزار/ مقیلان /مهرك /مهرك لاغره/ باغستان

← شهرها
افين/زهان

بخش سده[ویرایش]


← دهستان آفريز
كوه ميران/اسماعيل اباد/افريز/ اویج /چاده/چاه يوسف/ چاهک / چلونک /سراب/ موسویه / نارگندل / نیگ /علي ابادموسويه/ شونگان /چاه گلشن اباد

← دهستان پسكوه
برات صادقي / چاه گل آباد/ تیغاب // تیغدر /چاه اسلام اباد/حسن اباد/چاه ضيائي/ چاه توکل //چاه كشمير/حاجي اباد/حسين اباد/ رومشتیک / قومنجان / قمنجان // کرچ /محمدابادچاهك/ مزارنو /چاه فيض اباد/ خنجوک / سونو //گوراب جديد/ چاه کاذب /شهرك هاشميه

← دهستان سده
اوج بالا/ برکوک /پي پارسي كوه بالا/ تنگو /جعفراباد/جلگه سده/جنت اباد// جینان /چشمه علي/حسن اباد/حيدراباد/خشك/روم/زماني/ زنگوئی /سرخ اباد/سفلي/شمس لنگ/عباس اباددشت/علي رحماني/فيض اباد/قندي/ قیصار / کرشک /كلاته دلاكان/ گزان /مرتضي رحماني/مصطفي رحماني/ميراباد/ نوکنده / چاه تنگل /بازيداباد/ تاکستان /چاه حسين عربي/چاه احمدميرزائي/وزق

← شهرها
آرين شهر/خشك/تيغابجعبه‌ابزار