قزل قوشا


شهرستان مشگین شهر استان اردبیلجعبه‌ابزار