قهیاز


قهیاز روستاایی است ازتوابع شهرستان اردستان در استان اصفهان.که نا م محلی روستا کهیاز میباشد.
این نام بر گرفته از نا م قدیمی آن یعنی کهیوز ، که به معنی یوز کوچک است.
در اسناد تاریخی در این منطقه دو نام مهیوز و کهیوز به چشم میخورد که از سرنوشت و منشا محل مهیوز که به معنی یوز بزرگ است خبری در دست نیست.
کهیاز روستایی کوهستانی است که در دامنه کوه شیر خانی قراردارد. ساکنان اصلی روستا زرتشتیان پارسایی بودند که در خدمت آتشکده مهر اردشير اردستان بودند که پس از فتح ایران و تسلط اعراب بر یران، توسط اعراب عامری به تملک در آمد. وامروزه اثری جز خانه های ویران از زرتشتیان و موبد آنان باقی نمانده است.
محصولات دیم این روستا شامل انجیر کوهی زرشک دانه دار- سماغ-بنه ... می باشد.
و محصولات باغی آن شامل گردو- بادام - انار - قیسی- زرد آلو - سنجد- توت -کویج و ... می باشد.جعبه‌ابزار