نوشهر


نوشهر استان مازندران


بخش كجور[ویرایش]


← دهستان پنجك رستاق
بسطام/پل ذغال/چتن/حسن اباد/حیرت/دشت نظیر//دواب کجور/ساروس/سمائ/عالیدره/فيروزاباد/کانی/کندوسر/ کنیس /كي كوه/کندیس کلا/لشکنار//لله بيجار/منجیر/ناصراباد//لعل تازه اباد/نیرس/سنگ جار/ جهان زار/ خورشيداباد/هزارسم/نپر

← دهستان توابع كجور
کجور/ترخانلش/چمرکوه/انگاس/انگیل/ پی چلو /خاچک/سریوده/ شاه ناجر /صالحان/ فیروزکلاسفلی /فيروزكلاعليا/کنگر//لیگوش/نیتل/واشکن/هزارخال//برکن/بين/کلیک/کهنه ده/کدیر/شهرك صنعتي كجور/دكل مخابرات وتلويزيون

← دهستان زانوس رستاق
دلسم/گتکش/ویسر/استانكرود/پیده/خوشل/زانوس/اسلام اباد/کندلوس/کیاکلا/کینچ/گیل کلا/لرگان/مونج/نیچکوه//اویل/چناربن/چورن/سجار/کشکک// کوهپرسفلی /كوهپرعليا/لاشک/نیمور/میرکلا// اطاق سرا

← شهرها
پول / کجور

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان بلده كجور
اردوگاه نيروي دريائي/پارك جنگلي سي سنگان/پیکلا/تاج الدين كلا/تسکاتک/ديزركلا//صلاح الدين كلا/علي ابادعسگرخان/ملاكلا/اندرور/چيلك سفلي/چلندر/حمزه ده سفلي/ حمزه ده علیا //حوض کتی/دزدک/ سنگ سرا /کهنه سرا//ملکار/ سد خاکی /کتو/مجتمع پذيرائي چلندر/مجتمع مسكوني پامچال/چیلک علیا

← دهستان خيرودكنار
تازه اباد/خیرسر/سنگ تجن/شريعت اباد/شکری کلا/کردی کلا/کشک سرا/كوركورسرعليا/نیرنگ/هلستان/ابندانک/ امیررود / بندپی /خيرودكنار/ درزی کلا /سيدعلي كياسلطان/ شمع جاران / شب خسکاج /علي ابادمير/لتینگان/مارگیرده/موسي اباد/نجارده/مزگا/بهجت اباد/سنگتو/شهرپشت

← دهستان كالج
علویکلا/ عزت / منوچهرکلا /میانک/وازیوار/بازیارکلا/ بنجکول سفلی /حسن اباد/ سیاه رود /فراشكلاسفلي/فراشكلاعليا/نوده/پاشاکلا/خضرتیره/نارنج بن//ونوش/ ویلاشهر

← شهرها
نوشهر/ خیرسر /اميررود/سيدعلي كياسلطان/مزگا/ تسکاتک /حسن اباد/علویکلا/نارنج بن/چلندر/صلاح الدين كلا/علي ابادعسگرخان//اندرور/تازه اباد/ کشک سرا / نیرنگ / هلستان / بندپی / خیرودکنار //علي ابادمير/ لتینگان /موسي اباد/ونوش/جعبه‌ابزار