همه با هم


همه باهم شعار ي است كه با نام نهاد انقلابي جهاد سازندگی عجين شده است.
جهاد سازندگي با اعتقاد بر مشاركت مردم در امور سازندگي و اينكه كار مردم را بايد به خود مردم سپرد شعار همه باهم را سر لوحه كار هاي خود قرار داد به طوريكه در آرم ها< اسناد و گزارشات آن به وضح ديده مي شود.جعبه‌ابزار