آب


از اصلی ترین نهاده های تولیدی در کشاورزی و عامل حیات انسان و گیاه است.جعبه‌ابزار