آبفار


خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی
□ مطالعه و آبيابی و طراحی خطوط انتقال، شبکه‌های توزيع، منابع ذخيره آب آشاميدنی روستاها
□ بهسازى چشمه، احداث و لاروبى قنوات، حفر و کف شکنى چاهها بعنوان منابع تامين کننده آب
□ احداث تصفيه خانه هاى آب
□ لوله‌گذاری خطوط انتقال به منظور هدايت آب به منابع ذخيره و شبکه‌های توزيع روستاها
□ احداث منابع ذخيره به منظور تامين فشار و ذخيره آب
□ ايجاد شبکه‌های توزيع
□ واگذارى انشعاب و ارائه خدمات مشترکين
□ کنترل کيفى آب آشاميدنى روستاها به منظور تامين آب سالم
□ نگهدارى از تاسيسات و شبکه ايجاد شده در روستاها
□ مطالعه و طراحی شبکه‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب
□ آبرسانی سيار به روستاهای فاقد آب آشاميدنی
تعرفه هاي آب و فاضلاب
مدارك واگذاري انشعابات مسكوني روستاهاي تحت پوشش آب و فاضلاب روستائي استان
مدارك لازم جهت تغيير نام آب و فاضلاب روستائي استان
مدارك لازم جهت درخواست واحد شماره ، بشرح ذيل مي باشد.
مدارك تغيير مسير و جابجائي محل كنتور آب و فاضلاب روستائي استان
مدارك واگذاري انشعابات غير خانگي روستاهاي تحت پوشش آب و فاضلاب روستائي استانجعبه‌ابزار