آب خروجی از سد


مجموع حجم آبي كه به واسطه عوامل مختلف از جمله سرريز، دريچه‌هاي تخليه رسوب، دريچه‌هاي آبگيري، نيروگاه و تبخير در يك بازه زماني از سد خارج مي‌شود.جعبه‌ابزار