آب و هوا


مجموعه شرايط جوي حاكم بر يك منطقه كه در يك دوره بلند مدت مشخص می‌شود.جعبه‌ابزار