آغ بد گدوک


شهرستان مشگین شهر استان اردبیلجعبه‌ابزار