آفات گیاهی


کرم جگری یا کرم نجار از نظر خسارت کم و بیش زمانند پروانه فری می‌باشد. بیشتر در نواحی معتدله سرد و مرطوب انتشار دارد. حشره کامل به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری است و عرض آن با بالهای باز گاهی به ۸۰ میلیمتر می‌رسد.جعبه‌ابزار